انجام خدمات حسابداری

انجام خدمات حسابداری

مقدمه : در حال حاضر به دلیل گسترش روز افزون علوم و فنون مرتبط با دانش حسابداری و توسعه نرم افزاری و ابزارهای تولید اسناد و مدارک مالی  و دقیق تر شدن قوانین و بخشنامه های مرتبط با موضوع انجام خدمات حسابداری و همچنین توسعه و ریزبین تر شدن نظارت و کنترل بر صورت های مالی تهیه شده از طرف شرکتها و موسسات تجاری توسط سازمانهای دولتی بررسی کننده اعم از دارائی و بیمه و ارزش افزوده لذا شرکتها و موسسات مالی می بایست بینش دقیق تری نسبت به انتخاب ابزار های نرم افزاری و نیروی انسانی برای تکمیل فرآیند ثبت و گزارش اطلاعات مالیشان داشته باشند و در این راستا این سایت ضمن ارائه مطالب و مقالات کاربری در حوزه های  انجام خدمات حسابداری و مالیاتی و انجام خدمات حسابداری داخلی شرکتها پروتکل های کاری مشخصی را نیز در خصوص موضوعات فوق تهیه نموده که در ذیل به عرض میرساند .

انجام خدمات حسابداری و مالیاتی

انجام کلیه خدمات مالی و حسابداری شرکتها با ارسال نیرو و یا به صورت online  و از طریق اینترنت و نرم افزارهای خاص که شامل موارد ذیل می باشد .

الف) ثبت رویدادهای مالی

ب) تهیه اسناد و مدارک مربوطه به همراه ضمائم

ج) تهیه گزارشات و صورت های مالی

د) خدمات نگارش دفاتر قانونی به صورت همزمان با ثبت اسناد

ه) خدمات کنترل فاکتور فروش قانونی

و) کنترل عملیات خرید مواد اولیه از لحاظ صحت مدارک قانونی و کنترل صحت مشخصات فروشنده

ز) کنترل و تهیه صورت معاملات فصلی و ارزش افزوده

ح) کنترل اسناد و مدارک جهت تهیه اظهارنامه عملکرد

ط) پیگیری مراحل رسیدگی مالیاتی در اداره های دارائی و ارزش افزوده و موارد حسابرسی بیمه

ی) بررسی قیمت تمام شده  و سود آوری کل شرکت و پیدا کردن بخشهای زیان ساز و پر ضایعات در فرآیند تولید

ک) انجام خدمات حسابداری مالیاتی در خصوص اصلاح حساب و اصلاح اظهارنامه البته در محدوده مقرر قانونی

انجام خدمات حسابداری

مقدمه :موضوع انجام خدمات حسابداری فارغ از بخش مالیاتی هم که در بسیاری از شرکتها مرسوم می باشد به این معنا که نوعاً انجام خدمات داخلی حسابداری توسط یک تیم مستقر در شرکت و انجام خدمات حسابداری و مالیاتی توسط تیم دومی صورت میگیرد که نوعاً خارج از شرکت هستند و به صورت پارت تایم جهت کنترل موارد در شرکت حاضر خواهند است که هر دو شکل از همکاری برای ما مقدور می باشد و مراکزی که نوعاً خدمات حسابداری برای آنها به صورت جداگانه انجام می پذیرد به صورت نمونه می توانند مشاغل زیر باشند .

۱- مراکز تهیه غذای بزرگ به مانند فست فود ها و تهیه غذا های بزرگ

۲ – کارواش ها و مراکز خدماتی بزرگ

۳- مراکز تفریحی و فرهنگی

۴- مراکز آموزشی مهدکودکها و مدارس

توضیح مراکز فوق و موارد مشابه امکان جداسازی فعالیت های انجام خدمات حسابداری و انجام خدمات حسابداری مالیاتی را دارند به این مفهوم که یک تیم مستقر در سازمان یا شرکت یا فروشگاه مشغول انجام خدمات حسابداری و ورود اطلاعات و صدور فاکتور و موارد مشایه هستند و تیم دیگری برای صرفه جوئی هزینه ای به صورت پارت تایم جهت انجام خدمات حسابداری مالیاتی آن سازمان در زمان محدود در در محل شرکت حاضر شده و ضمن بررسی صحت اطلاعات با کمترین تاخیر نهایتاً یکهفته اقدام به نگارش دفاتر روزنامه و کل نماید و سایر مدارک و اظهارنامه ها را هم در زمان مقرر تحویل مالکان و مدیران مجموعه های فوق ذکر می دهد که هر شکل فوق مطلوب و موفق بوده است .

موضوعات فوق بخشی از خدماتی است که ما در زمینه انجام خدمات حسابداری و مالیاتی به عزیزان ارائه می دهیم .