مشاوره مالیاتی

مشاوره مالیاتی

من به همراه همکارانم آماده ارائه مشاوره مالیاتی به موسسات و شرکتها می باشیم که سرفصل موارد مشاوره در این خصوص می تواند موارد ذیل باشد:

الف) مشاوره مالیاتی شرکتهای تازه تاسیس

ب) مشاوره مالیاتی  در زمینه دفاع مالیاتی

ج) مشاوره مالیاتی در خصوص انتخاب نرم افزار صحیح جهت حسابداری مالیاتی

د) مشاوره مالیاتی در خصوص اصلاح حساب سنوات قبل

ه)مشاوره مالیاتی در خصوص حضور در جلسات رسیدگی

و)مشاوره مالیاتی در موارد اختلافات کارگری و کارفرمائی و رفع اختلافات کارگری کارفرمائی با تکیه بر سنوات طولانی دخالت در این امور

ز) نحوه نظارت بر عملکرد پرسنل حسابداری شرکت از موارد مشاوره مالیاتی

ح)نحوه نظارت بر اطلاعات واردشده توسط پرسنل حسابداری جهت عدم ایجادکتمال مالیاتی دراثر فراموشی و اهمال پرسنل حسابداری از موارد مشاوره مالیاتی

ط) دخالت در امر گزینش حسابدار و مدیر مالی برای شرکت جهت به اشتراک گذاشتن سوابق و تجربیات طولانی اینجانبان در این خصوص ازموارد مشاوره مالیاتی

ی) دخالت در امر کشف اختلاس و حساب سازی در شرکتها و موسسات و کمک در ایجاد دستور العمل ها و راه حلهائی برای جلوگیری دائمی  از این امور

ک) کمک در گزینش سایر پرسنل شرکت با تکیه بر سوابق چندین ساله امور استخدامی از موارد مشاوره مالیاتی

ل)طراحی کدیننگ صحیح انبار و استقرار درست کالا و مشاوره و آورزش رویه صحیح انبار گردانی

م) ورود به ساختار حسابداری شرکت شماو بررسی گپ ها و مشکلاتی که موجب ایجاد موارد و مشکلات مالی و قانونی احتمالی خواهد شد جهت پیش گیری

ن)مشاوره در زمینه امور پرسنلی و آموزش روش صجیج محاسبات حقوق و اصلاح روشهای قبلی و آموزش روش عقد قرارداد با پرسنل و نحوه واریز حقوق و اخذتسویه حساب از موارد مشاوره مالیاتی

س) مشاوره مالیاتی در خصوص اخد قرارداد ها اعم از قرارداد با تامین کنندگان مواد اولیه خریداران و مشاوره در زمینه عقد قراردادهای پیمانکاری و قرارداد با سازمانهای دولتی

و سایر موراد که در صورت نیاز منتظر تماس شما هستیم