انجام خدمات حسابداری و مالیاتی

این سایت معرف خدمات مرتبط با حسابداری قانونی و خدمات حسابداری مالیاتی و تمام خدمات مرتبط می باشدکه برخی از آنها به شرح ذیل می باشد.

۱- دفاع – مالیاتی (در مراحل قبل و بعد از رسیدگی و برگه تشخیص)

۲- تبدیل اسناد داخلی شرکت به موارد قابل ارائه به دارائی

۳ – تنظیم و نگارش اسناد و دفاتر قانونی

۴- موارد بیمه و دعاوی کارگری – کارفرمائی (ارائه راه حل های سازمانی – پرسنلی جهت عدم بروز مشکل با پرسنل و همچنین حضور و دفاع از پرونده های و ارائه لوایح دفاعی)

۴- مشاوره و طراحی سیستم های مالی با تعداد کار بر زیاد در حوزه های انبار – فروش – بازرگانی – مدیریت و گزارشات – و خزانه داری – حسابداری قانونی

۶- ارائه خدمات مدیریت مالی به صورت پاره وقت