آیا اظهار نامه عملکرد قابل اصلاح است؟

آیا اظهار نامه عملکرد قابل اصلاح است؟

بر اساس آخرین اطلاعات موجود تا سال ۹۵ اصلاح اظهارنامه با دلایل و مستندات موجه تا یکماه یعنی ۳۰ روز پس از ۳۱ تیر ماه هر سال وجود داشته ولیکن جدیداً هیچ اطلاعاتی از هیچکدام از همکاران که در این خصوص که اقداماتی را انجام داده باشند دریافت نشده است ولیکن این امکان در سنوات قبل وجود داشت و ما از آن استفاده کرده بودیم هم زمان که کلاً اظهارنامه به صورت کاغذی و دستی تحویل ادارات دارائی می شد و هم زمانی که به صورت الکترونیک اظهارنامه ها ارسال میگردید ولیکن برای سال جاری همانطور که گفتم هیچ خبر و اطلاعی از تداوم این امر واصل نشده است لذا بهتر است قبل از هر اقدامی عزیزان از ممیز مربوطه کسب اطلاع نمایند .

مقاله فوق از سلسله مقالات خدمات حسابداری مالیاتی با عنوان آیا اظهار نامه عملکرد قابل اصلاح است؟ تقدیم حضورتان گردید