جرائم مالیاتی و احکام آنها

عنوان جرم مجازات قانونهای مرتبط
نپرداختن مالیات و همچنین سود سهام دولت حداکثر یک ماه پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از سوی شرکت های دولتی (فرار از مالیات ) در حکم تصرف غیر مجاز در وجوه عمومی محسوب می شود
ماده ۴۴ قانون محاسبات عمومی کشور
استناد به اسناد و مدارکی که بر خلاف حقیقت تنظیم شده برای فرار از مالیات (فرار از مالیات) علاوه بر جریمه‌ها و مجازات‌های مقرر در ا ین قانون(حبس ۳ ماه تا ۲ سال ) از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی‌های قانونی در مدت مذکور‌محروم خواهد شد.
ماده ۲۰۱ قانون مالیات های مستقیم
خارج نمودن اموال مورد تامین از تصرف خود از سوی مودی و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار کتبی ممیز مالیاتی (فرار از مالیات) حبس ۳ ماه تا ۲ سال
ماده ۱۶۱قانون مالیات های مستقیم
تبصره ۲ ماده ۱۹۹ قانون مالیات های مستقیم
تخلف سردفتر اسناد رسمی در خصوص کسر مالیات (فرار از مالیات) بار اول :جریمه معدل ۲۰% مالیات بار دوم :حبس ۳ ماه تا ۲ سال
ماده ۲۰۰ قانون مالیات های مستقیم
به دفاتر و اسناد و مدارکی که برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده به قصد فرار از پرداخت مالیات (فرار از مالیات) حبس ۳ ماه تا ۲ سال
ماده ۲۰۱ قانون مالیات های مستقیم