عواقب عدم ارسال و پرداخت لیست مالیات حقوق

عواقب عدم ارسال و پرداخت لیست مالیات حقوق

تمامی کارفرمایان اعم از حقیقی و یا حقوقی لازم است  مطابق ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم  اقدام به پرداخت مالیات حقوق خود نمایند و قانون گذار محترم در این خصوص تاکید نموده و ادارات دارئی موظف به وصول این وجوه و در صورت تخطی مودیان جرایم مشخص شده که در ذیل آورده شده را به اصل مالیات لازم پرداخت اضافه خواهند نمود که مودیان بعد از صدور برگه تشخیص مکلف به پرداخت اصل و جرائم تشخیصی می باشند و در صورت تاخیر مودی پس از صدور برگه تشخیص تا زمان صدور برگه قطعی جرائم افزوده خواهد شد . لذا لازم است کارفرمایان محترم در موعد مقرر به صورت ماهیانه لیست مالیات حقوق را به صورت اینترنتی ارسال و مبالغ مالیات متعلغه را پرداخت نمایند تا مشمول جرائم نگردند .

همانطور که در بالا گفته شد براساس ماده ۱۹۷ اصلاحی قانون یاد شده ، نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات فوق الذکر مکلف به تسلیم صورت یا فهرست راجع به مودی می باشند ، در صورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا برخلاف واقع تسلیم نمایند جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از ۲ درصد حقوق پرداختی و در هر حال با مودی متضامناً مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود .

و بر اساس ماده ۱۹۹ اصلاحی قانون مذکور ، هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات فوق الذکر مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر می باشد در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل ۲۰ دصد مالیات پرداخت نشده خواهد بود.لذا کارفرمایان محترم مسئول اخذ و پرداخت مالیات حقوق تا نهایت دریافت مفاصاحساب از واحد مالیاتی مربوطه می باشند و گذشت سنوات از این موضوع و عدم پرداخت باعث رفع و فراموشی مالیات تشخیصی نخواهد گردید و جرائم آن تا صدور برگه قطعی به صورت ماهیانه افزایش می یابد مگر اینکه مشمول بخشودگی گردد.

مقاله فوق در خصوص عواقب عدم ارسال و پرداخت لیست مالیات حقوق تقدیم حضورتان گردید .