خدمات حسابداری قانونی چیست؟

خدمات حسابداری قانونی چیست؟

مقدمه : شاید این عنوان به نظر شما کمی نامتعارف باشد نوعاً همه خدمات حسابداری شنیده اند و یا نهایتاً خدمات حسابداری مالیاتی و به نظر خیلی هم ممکن است نامتعارف به نظر برسد ولی این چنین نیست ترکیب حسابداری قانونی شرکتها را من در کلام بسیاری از همکاران مدیران و مالکان شرکتها شنیده ام به بخصوص در شرکتهائی که نوعاًحسابداری داخلی و حسابداری مالیانی یا قانونی آنها با دقت و وسواس بیشتری مدیریت  میگردد و عملکرد مالی آنها با اعمال کنترل و دقت نظر بیشتر تبدیل به حسابداری قابل ارائه به سازمانهای دولتی میگردد البته این موضوع نباید شائبه ماجرا جویانه ای راایجاد نماید چرا که آنچه در واقعیت در حال مشاهده هستیم با جدیت بیشتر دارائی در رسیدگی دقیق تر و هوشمندانه تر به پرونده مودیان روز به روز محدوده دو دفتره بودن شرکتها کوچک و کوچکتر می شود تا جائی که امروز روز عملا شرکتهائی که ۹۰ درصد فعالیتشان کتمال می شد به مدد سامانه معاملات مجبور شدند تا میزان بسیار زیادی از این ماجرا دو شده و خوشبختانه این امیدواری وجود دارد که طی چند سال آتی کلا بساط کتمان مالیاتی و دو دفتره بودن شرکتها برچیده شود .

هدف مقاله حاضر تبیین حسابداری قانونی می باشد و تفکیک آن از حسابداری داخلی شرکتها که با شرح فوق مشخص شد که هیچ ارتباطی به ماجراهای دو دفتره و چیزهائی مثل این ندارد حسابداری قانونی بخشی از عملیات حسابداری شرکتها است که مسئول تهیه گزارشات و اسناد و مدارک جهت سازمانهای دولتی می باشد و این به این معناست که تعدادی از پرسنل حسابداری هر شرکت در عمل مشغول ثبت و ضبط عملیات داخلی هستند ثبت سند پرداخت و دریافت و عملیات تنخواه و بانک و حسابداری انبار و سند رسید انبار و حواله خروج از انبار و یا حقوق و دستمزد و یک نفر از پرسنل در سمت رئیس حسابداری و یا مدیر مالی اطلاعات وارد شده فوق را پس از کنترل و برسی صحت و رفع مغایرت ها تبدیل به اسنادقانونی می نماید .

همانطور که مشاهده کردید مفهوم حسابداری قانونی در شرکتها با توجه به توضیحات فوق متفاوت از گذشته به معنای بخشی از سیستم و سازمان حسابداری هر شرکت یا سازمان است که مسئول تعاملات با سازمانهای دولتی می باشد و این تعریف می تواند تعریف بسیار دقیقی برای موضوع خدمات حسابداری قانونی باشد .

خدمات حسابداری قانونی و زیر بخش های آن :

پس از مقدمه فوق در ادامه به شرح بیشتر بخش یا دپارتمان حسابداری قانونی در شرکتها خواهیم پرداخت که امید است بتوانیم شرح دقیق و مناسبی البته مطابق نظر اینجانب برای هر کدام از زیر بخشهای خدمات حسابداری قانونی در شرکتها  ارائه دهیم .

الف) صدور اسناد حسابداری قانونی

ب) صدور فاکتور های فروش مربوط به حسابداری قانونی

ج)نگهداری و جمع آوری فاکتور های خرید مربوط به حسابداری قانونی

د) بایگانی اسناد حسابداری قانونی شرکت و نحوه پیوست ضمائم

ه) نگارش دفاتر قانونی با فاصله یکهفته از رویداد مالی در بخش حسابداری قانونی شرکت

و)تهیه فایلهای گزارشات معاملات مکرر به صورت روزانه در بخش حسابداری قانونی

ز) کنترل نهائی فایلهای گزارشات معاملات مکرر قبل از ورود به سامانه معاملات فصلی توسط پرسنل حسابداری قانونی

ح)ارسال اطلاعات معاملات فصلی پس از تکمیل مشخصات حقوقی و حقیقی شرکتها توسط بخش حسابداری قانونی شرکت

ط) و همچنین در بخش حسابداری قانونی شرکت اظهارنامه ارزش افزوده وفق و مطابق اطلاعات سیستم معاملات ارسال میگردد و پرسنل حسابداری قانونی اقدامات تنظیم و ارسال این اظهارنامه را به انجام خواهند رسانید .