خریدارانی که از ارائه کد اقتصادی امتنا می نمایند ؟

خریدارانی که از ارائه کد اقتصادی امتنا می نمایند ؟

براساس دستورالعمل اجرایی در خصوص فروش به یکی از چهار وضعیت ذیل می توان اقدام نمود:
الف) در صورتیکه مبلغ هر صورتحساب (فاکتور) کمتر از ۱۰% حد نصاب معاملات کوچک باشد، در اینصورت الزامی به درج شماره اقتصادی خریدار بر روی صورتحساب نمی باشد و می توان فروش های مذکور را به صورت تجمیعی و در قسمت (معاملات کمتر از ۱۰% مبلغ حد نصاب) درسامانه معاملات فصلی وارد نمود عدم درج شماره اقتصادی خریدار بر روی صورتحسابهای مذکور در شمول جرایم متعلقه نخواهد بود.


ب) در صورتیکه خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند چنانچه فروشنده، مشخصات خریدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام معامله در فهرست امتناع تکمیل و به اداره امور مالیاتی اعلام نماید، مشمول جریمه تخلف از این بابت نخواهد بود، در غیراینصورت طرفین معامله متضامنا مسئول خواهند بود.

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور

البته در اصلاح جدید آئین نامه معاملات مکرر تغییرات فراوانی صورت گرفته است که اذهان خواننده گان محترم را به مطالعه مجدد در این خصوص راهنمائی می نمایم ولیکن مطلب فوق هم در اساس درست و در حال حاضر هم قابلیت اجرا دارد و موارد بخشنامه جدید که از سال ۹۵ اجرائی شده بیشتر موارد الحاق به موارد فوق است

مقاله فوق با عنوان خریدارانی که از ارائه کد اقتصادی امتنا می نمایند ؟

از سلسه مقالات حسابداری قانونی خدمتتان عرضه میگردد .