در صورت عدم موفقیت در هیات بند سه چه باید کرد؟

در صورت عدم موفقیت در هیات بند سه چه باید کرد؟

در سلسله مقالات این سایت یا عنوان حسابداری قانونی به تفضیل راجب به حسابداری قانونی و نحوه رسیدگی مالیاتی و مراحل و اقدامات قبل از برگه تشخیص و پس از صدور آن و راجب مطالبی که موجب رد شدن دفاتر(البته مربوط به سالهای قبل از ۹۵ ) و فرستاده شدن پرونده به هیات بند ۳ به تفضیل سخن رفت .

سئولی که این مقاله برای آن نگارش شده “در صورت عدم موفقیت در هیات بند سه چه باید کرد؟” را چگونه باید پاسخ داد .

پس از رسیدگی در بند سه و احتمالاً تائید تشخیص ممیز محترم مبنی بر رد شدن دفاتر که حالا می تواند به دلایل مختلف باشد پرونده مجدداً به ممیز بازگشت داده می شود تا ایشان برگه تشخیص را صادر نمایند در این مرحله در صورت تائید و صلاحدید ممیز شما می توانید اگر مدارک تکمیلی و یا دفاع انجام نشده ای دارید به ممیز محترم البته به شیوه بعتر آن کتبی است اغلام نمائید تا سابقه آن در پرونده شما بماند .

نوع ایرادات اصلی که در سالهای اخیر برای مودیان محترم در این مرحله پیش آمد کرده ردی دفاتر به دلیل گزارشات سامانه معاملات است که مودی به دلیل عدم توانائی در رفع آنها دچار مشکلاتی می گردد و دفاتر با چند موضوع مختلف رد می گردد که در این مقاله به  مکان صحبت و بازکردن آنها نیست .

پس رد شدن دفاتر در بند سه و بازگشت پرونده به ممیز ، ممیز محترم برگه تشخیص را صادرمی نماید و در این مرحله لازم است که اگر مودی دفاع قابل قبولی نسبت به پرونده خود دارد تحت عنوان اعتراض در بایگانی اداره مالیاتی مربوطه ثبت نماید تا به ایشان تاریخ و زمان رسیدگی ابلاغ گردد و در تاریخ تعیین شده با مدارک مثبته به اداره و محل تشکیل هیات مراجعه نموده و دفاعات خود را مشروح نماید .

با آرزوی موفقت و پیروزی به اطلاع میرساند که این مقاله در با عنوان در صورت عدم موفقیت در هیات بند سه چه باید کرد؟  و تحت موضوعات حسابداری قانونی در این سایت  نگارش شده است .