دفاتر روزنامه و کل نحوه تهیه و پلمپ آنها

دفاتر روزنامه و کل نحوه تهیه و پلمپ آنها

دفاتر قانونی چیست ؟

مطابق قانون تجارت شرکتها و موسسات حقوقی موظف به تهیه و نگارش دفاتر روزنامه و کل می باشند که مطابق دستور العمل حسابداری قانونی مندرج در آئین نامه نگارش دفاتر قانونی وفق اصول حسابداری می بایست تنظیم و نگهداری گردیده  و در زمان مورد  نظر تحویل ادارات محترم دارائی جهت رسیدگی مالیاتی قرارگیرد ، ضمناً ادارات ارزش افزوده و سازمان تامین اجتماعی و دادگاههای ذیصلاح نیز در مواقع لازم می توانند موارد دفاتر قانونی را وفق قوانین و بخشنامه های ذیربط خواسته و بررسی نمایند و شرکتها و موسسات نیز موظف به ارائه مدارک حسابداری قانونی خود به این مراجع می باشند .

نحوه کلی نگارش دفاتر قانونی؟

کلیه موسسات، شرکتها و سازمانهایی که مشمول قوانین مالیاتی باشند می‌بایست دفاتر قانونی خود را از اداره ثبت شرکتها دریافت کرده و همه فعالیتهای مالی خود را در این دفاتر مطابق  دستور العمل‌ها و آئین نامه تحریر دفاتر قانونی به ترتیب تاریخ وقوع، به شکل خوانا بدون خط خوردگی، تراشیده شدن و لاک خوردگی در این دفاتر ثبت نمایند. در پایان هر سال مالی و هنگام تکمیل اظهارنامه مالیاتی شرکتها ، مشخصات دفاتر پلمپ شده سال مالی نیز می بایست ارئه گردد.

تکمیل و تحویل دفاتر قانونی جهت مشخص نمودن عملکرد مالی شرکت در طول سال، الزامی‌ست و عدم تحویل آن موجب علی‌الرأس شدن مالیات خواهد شد.(البته از سال ۹۵ به بعد مطابق بخشنامه های جدید این دفاتر به صورت کامل رسیدگی می گردند .)

آیا شرکتها و موسسات فاقد فعالیت نیز ملزم به دریافت دفاتر قانونی می باشند ؟

بله. همه شرکت‌ها اعم از فعال و غیر فعال مکلف به دریافت دفاتر قانونی پلمپ شده خود هستند. در صورتی که شرکتی فعالیتی در سال گذشته نداشته است می‌بایست این موضوع را طی نامه کتبی به اداره امور مالیاتی اعلام نماید.

مهلت دریافت دفاتر روزنامه و کل  تا چه زمانی می باشد؟

برای دریافت دفاتر قانونی هر سال باید قبل از پایان سال قبل اقدام نمود و درخواست را از طریق ادارات پست به جریان انداخت

شرایط نگهداری از دفاتر قانونی

با توجه به اینکه موسسات و شرکتها تا سالها بعد موظف به ارائه اسناد و مدارک حسابداری قانونی خود می باشند لازم است که در حفظ و نگهداری آنها در شرایط مناسب فیزیکی و شیمیائی اقدام نمایند مطابق تجربیات بدست آمده بهتر است دور از رطوبت و نور مستقیم داخل نایلون در مکانی که تحت فشار نباشند نگهداری شوند .

مقاله فوق در خصوص دفاتر روزنامه و کل نحوه تهیه و پلمپ آنها که از مطالب مرتبط با حسابداری قانونی می باشد که امیدواریم رضایت سروران عزیز را جلب نموده باشد .