زمان ارائه اظهارنامه اصناف چه زمان است؟

زمان ارائه اظهارنامه اصناف چه زمان است؟

انتهای خرداد هرسال مطابق آخرین بخشنامه ها که تا کنون دردست است آخرین زمان ارائه این اظهارنامه ها می باشد . به تازگی پس از فراغت از مقالات حسابداری قانونی شرکتها قصد دارم در مورد حسابداری مالیاتی فروشگاهها و مغازه ها شروع به نوشتن کنم لذا اگر دوستان و همکاران محترم در این خصوص نظرات یا سئولاتی دارند خوشحال می شوم چون محور نگارش مطالب را به مانند گذشته دوست دارم بر سئولات و نظرات خوانندگان و سروران محترم بنا کنم .

مقاله کوتاه فوق در خصوص ” زمان ارائه اظهارنامه اصناف چه زمان است؟ “می باشد .