فاکتورهای بدون کد اقتصادی را چگونه سند بزنیم ؟

فاکتورهای بدون کد اقتصادی را چگونه سند بزنیم ؟

بر اساس دستورالعمل اجرایی در خصوص خرید به یکی از دو وضعیت ذیل می توان اقدام نمود:
الف)در صورتیکه مبلغ هرصورتحساب (فاکتور)، کمتر از ۱۰% حد نصاب معاملات کوچک باشد، لزومی به درج شماره اقتصادی فروشنده بر روی صورت حسابهای مذکور نمی باشد و می توان خریدهای مذکور را به صورت تجمیعی و در قسمت (معاملات کمتر از ۱۰% مبلغ حدنصاب) در سامانه معاملات فصلی وارد نمود. عدم درج شماره اقتصادی فروشنده بر روی صورتحسابهای مذکور در شمول جرایم متعلقه نخواهد بود.


ب ) در صورتیکه مبلغ صورتحساب هر خرید بالاتر از ۱۰% مبلغ حدنصاب باشد، می بایست حتما معامله مذکور دارای صورتحساب طبق فرم نمونه پیوست دستورالعمل اجرایی ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م به شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ باشد و درج شماره اقتصادی خریدار و فروشنده بر روی صورتحسابهای صادره الزامی می باشد و عدم رعایت آن باعث تعلق جرایم مربوطه خواهد شد.

 

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور

نکته ۱: بر اساس موارد جدید و برداشتی که می توان داشت بهتر است که در سال ۹۶ حتی المقدور از خرید از فروشگاهها و تامین کنندگانی که از ارائه کد اقتصادی ممانعت می کنند اجتناب نمود چون محتوی دستور العمل های جدید مالیاتی اساساً چنین مراکزی را تلویحاً در خط قرمز قرارداد است و به تدریج این حلقه در حال تنگ تر شدن است و بدین ترتیب کلیه بنگاههای اقتصادی مکلف به ارائه کد اقتصادی معتبر می باشند .

نکته۲:

ملاحظات سیستم معاملات مکرر: مطابق دستور العمل جدید سازمان مالیاتی در خصوص ثبت معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی در سال ۹۵ تغییراتی ایجاد شده است که نظر خواننده گان  محترم را به این مورد جلب و می نمایم در سایت معاملات مکرر

نکته ۳:

با توجه به نحوه اجرای قانون مالیاتهای مستقیم عملاً شرکتهای کد فروش و فاکتور فروش در حال تخته شدن هستند و این موضوع بسیار جای خوشبختی دارد .

مقاله فوق در خصوص :فاکتورهای بدون کد اقتصادی را چگونه سند بزنیم ؟ نگارش شده است.