لیست سیاه شرکتهای کد فروش چیست؟

لیست سیاه شرکتهای کد فروش چیست؟

خوشبختانه با شفافیت بیشتر قوانین مالیاتی در سالهای اخیر و به کارافتادن سیستم های راستی آزمائی اظهارنامه های مودیان و همچنین فعالیت دقیق سامانه معاملات ، دامنه فرار مالیاتی روز به روز کوچکتر می گردد یکی از این فعالیت های مفید ارائه لیست شرکتهای کد فروش توسط سامانه ارزش افزوده  تحت عنوان اعتبار سنجی گواهینامه های ارزش افزوده از لحاظ کلی و اعتبار زمانی می باشد .

نکته۱) شرکتها و به خصوص همکاران محترم حسابدار حتماً در زمان خرید باید پس از دریافت مشخصات کلی تامین کننده کالا از قبیل نام کامل شرکت و آدرس و شماره تلفن و کدپستی و کداقتصادی و شناسه ملی و نام مدیر عامل می بایست در قبال پرداخت ارزش افزوده جهت تائید قابلیت دریافت ارزش افزوده از ایشان گواهی مربوطه را مطالبه و پیوست فاکتور خرید نمایند .

نکته۲) پس دریافت گواهی ارزش افزوده فروشنده و یا تامین کننده می بایست با ورود مشخصات آن در سامانه ارزش افزوده 

صحت و اعتبار گواهی را از سامانه استعلام نمایند و در صورت وجود مغایرت فرآیند خرید و پرداخت را متوقف نمایند .

نکته ۳) برخی شرکتها در مقاطعی گواهی را اخذ و در زمانهائی به دلیل تاخیر در پرداخت مبالغ ارزش افزوده گواهی ایشان تمدید نمی گردد که قانوناً در این مقاطع خریداران مکلف به پرداخت ارزش افزوده به این شرکتها نمی باشند تا اینکه تکلیف شرایط تمدید گواهی ایشان روشن گردد .

نکته ۴) در کل باتوجه به شرایط موجود به همکاران توصیه می گردد به لحاظ حفظ تراز مبالغ  ارزش افزوده دریافتی از خریداران و مبالغ پرداختی به فروشندگان حتی المقدور از خرید کالا از تامین کنندگان ثبت نام نشده ارزش افزوده و شرکتهای فاقد گواهی پرهیز نمایند چون عدم تعادل در مبالغ دریافتی و پرداختی بابت ارزش افزوده می تواند موجب مشکلاتی در بودجه پیش بینی شده شرکت ایجاد نماید و در کل موضوع مخربی می باشد پس توصیه ما به شما خرید از تامین کنندگان دارای گواهی ارزش افزوده معتبر می باشد .

عنوان مقاله فوق در خصوص لیست سیاه شرکتهای کد فروش چیست؟ می باشد .