مالیات داروخانه ها و آزمایشگاه ها چگونه محاسبه میگردد؟

مالیات داروخانه ها و آزمایشگاه ها چگونه محاسبه میگردد؟

به لحاظ اینکه رسیدگی مالیات داروخانه ها و مراکز آزمایشگاه طبی توسط واحد های خاص مالیاتی انجام می گردد و ایشان شرایط و ضوابط تعیین شده ای برای تشخیص مالیات این مراکز دردست دارند و بر اساس دستور العمل های مربوطه و موافقت نامه های بین سازمانی عمل می نمایند .

لذا تا همین جا به شرح این مطلب بسنده می نمائیم ولیکن این نکته حائز اهمیت است که در صورتی که این مراکز تحت عنوان شرکت فعالیت نمایند تا حدودی شرایط رسیدگی مالیاتی آنها متفاوت و مبتنی بر دفاتر روزنامه و کل و اسناد حسابداری و شرایط رسیدگی به حسابداری قانونی خواهد بود .

این مقاله کوتاه تحت عنوان مالیات داروخانه ها و آزمایشگاه ها چگونه محاسبه میگردد؟ از سلسله مقالات حسابداری قانونی خدمت خوانندگان محترم ارسال گردید .