چگونه اظهارنامه مالیاتی را تکمیل کنم

چگونه اظهارنامه مالیاتی را تکمیل کنم

از سلسله مقالات مرتبط با خدمات حسابداری قانونی

۱- دانلود نرم افزار اظهارنامه

از سایت روبرو نرم افزار اظهارنامه را دانلود نمائید www.tax.gov.ir

۲- ورود اطلاعات و مشخصات  شخص حقیقی و یا حقوقی

شامل کد اقتصادی، شناسه ملی شخص حقوقی،کد رهگیری پیش ثبت نام و مشخصات اداره کل مالیاتی، شماره واحد مالیاتی، کلاسه پرونده مالیاتی

۳- بررسی اسناد صادر شده مربوط به سال مالی و اطمینان از بسته بودن سال مالی

۴- کنترل موجودی بانک با مانده بانک از نرم افزار حسابداری قانونی

۵- کنترل مانده فروش با  جمع فاکتور های صادر شده

۶- تراز آزمایشی کل و معین به تاریخ پایان دوره مالی (قبل وبعداز بستن حسابهای موقت)

۷- تنظیم جدول بهای تمام شده

۸-  تنظیم جدول صورت گردش مواداولیه، گردش کالای ساخته شده و سایر موجودیها

۹-  تهیه و کنترل صورت گردش عملکرد و سود و زیان

۱۰- اطلاعات ثبتی دفاتر قانونی (کل و روزنامه) شامل شماره و تاریخ ثبت دفاتر

۱۱- کنترل جمع مبالغ پرداختی به اجاره ملک با قرارداد اجاره

۱۲- کنترل اطلاعات مربوط به صادرات و دریافتی های ارزی با اسناد صادر شده

۱۳- ورود به اظهارنامه اطلاعات مربوط به قراردادهای پیمانکاری (در مورد شرکت های پیمانکاری)

۱۴- ورود اطلاعات  فروش محصولات و کالای فروش رفته به نرم افزار اظهارنامه

۱۵-  ورود اطلاعات صورت ریز تعدیلات سنواتی

۱۶-  ورود اطلاعات صورت مالیاتهای پرداخت شده (شماره فیش و تاریخ پرداخت) به نرم افزار

۱۷- ورود اطلاعات  اطلاعات مربوط به پرونده مالیاتی (اداره کل، شماره واحد مالیاتی و شماره کلاسه  پرونده) به نرم افزار اظهارنامه

۱۸- تعیین گروه فعالیت و زیر گروه فعالیت شرکت

۱۹- تعیین تعداد کارکنان شرکت در پایان دوره مالی و تغییرات آن از ابتدای سال مالی تا انتها

۲۰- در صورت وجود عملیات افزایش سرمایه و یا تهاتر زیان با حساب جاری شرکاء  می بایست موارد وارد نرم افزار گردد

۲۱- ورود اطلاعات  سهامداران و میزان سهام و مبلغ سهام هریک از سهامداران عمده

۲۰-شماره حساب بانکی جهت درج در اظهارنامه مالیاتی

مقاله فوق راجب چگونه اظهارنامه مالیاتی را تکمیل کنم می باشد از سلسه مقالات مرتبط با خدمات حسابداری قانونی می باشد