ملاحظات لازم جهت قبول شدن هزینه ها و فاکتور های قانونی

ملاحظات لازم جهت قبول شدن هزینه ها و فاکتور های قانونی

مقدمه : اقدامات و ملاحظات لازم برای احراز شرایط قبولی  برای هزینه های انجام شده شرکت شما برای  مبالغ بالای ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال توسط   سازمان امور مالیاتی به شرح ذیل می باشد .

۱-برای پرداخت و تسویه هزینه ها و خرید موارد اولیه حتی المقدور چک صادر نمائید و علی الخصوص چک در وجه تامین کننده باشد و در زمان تحویل گرفتن چک رسید دریافت کنید و تامین کننده ذیل رسید شما مهر بزند و یا با نامه رسمی نماینده معرفی کند .

۲– برای پرداختهای کارت به کارت و اینترنتی حتماً از حساب بانکی شرکت و یا یک حساب معین تحت عنوان جاری اشخاص استفاده نمائید و پرینت گزارش عملیات پرداخت که در آن شناسه پرداخت و مرجع در آن درج شده است را برای پیوست به مدارک اسناد حسابداری  خود استفاده نمائید .

جهت جدی گرفتن ملاحظات حسابداری قانونی لازم به ذکر است که از حسابهائی که به نام شرکت می باشند در امور شخصی استفاده ننمایند

۳-در مواردی که مبالغ خیلی بیشتر از۵ میلیون تومان نیست ، تحصیلدار شرکت (در صورت اطمینان) میتواند چک را پشت نویسی و نقد نموده و مبلغ آن را بدون واسطه طی فیش بانکی به حساب مورد نظر واریز نماید.

۴– از دریافت کننده وجوه رسید دریافت ممهور به مهر و امضاء اخذ شده یا روی برگ پرداخت چک شرکت ، مهر و امضاء دریافت شود.

نگهداری رسید دریافت چک یا فیش واریزی یا رسید کارت به کارت یا اینترنت بانک و ضمیمه نمودن به سند حسابداری ضروری است.

۵-بهتر است از حساب مدیران و تنخواه شرکت برای امور شخصی مالکان و مدیران شرکت استفاده نگردد .

مقاله فوق در خصوص ملاحظات لازم جهت قبول شدن هزینه ها و فاکتور های قانونی می باشد و آماده دریافت نظرات شما در این خصوص این مقاله و سایر مطالب مرتبط با خدمات حسابداری قانونی می باشیم /