چگونه اطلاعات سامانه معاملات را تهیه کنیم

چگونه اطلاعات سامانه معاملات را تهیه کنیم

اطلاعات و نکات ظریف ولی حیاتی برای سامانه معاملات

الف ) استخراج اطلاعات خرید برای سامانه معاملات مکرر

کلیه خرید هائی که ارزش افزوده دارند و یا اینکه از لحاظ ارزش افزوده  معاف است  اعم از کلیه موارد کالای مواد اولیه – وسائل و تجهیزات و …

باشند

ب)استخراج اطلاعات فروش برای سامانه معاملات مکرر

کلیه فروش هائی که ارزش افزوده دارند و یا اینکه از لحاظ ارزش افزوده  معاف است  اعم از کلیه موارد کالای مواد اولیه – وسائل و تجهیزات و …

باشند

نکته۱: آیا خرید های و یا فروشهائی که معاف و یا فاقد ارزش افزوده هستند باید در سامانه ثبت گردند ؟ پاسخ بلی با امکانات جرید سایت برای سال ۹۵ کلیه خریدها باید ثبت گردند

نکته۲: آیا مواردی که از لحاظ ارزش افزوده معاف هستند از حیث معاملات مکرر باید ثبت شوند ؟ پاسخ بلی مواردی مثل شیر و پنیر و برخی کالاهای دیگر از مطابق قانونی از ارزش افزوده معاف هستند نیز باید در سامانه معاملات مکرر ثبت گردند .

نکته۳: با توجه به قانون نگارش دفاتر قانونی با فاصله نهایتاً یکهفته از زمان وقوع رویداد در صورت عملیات برگشت از خرید و یا فروش و ثبت عملیات در دفاتر روزنامه و کل این موارد را چگونه باید در سیستم معاملات لحاظ نمود

پس از دریافت فاکتور برگشت از خرید و پس از صدور فاکتور برگشت از فروش این اقدامات در دفاتر قانونی ثبت و در همین راستا موارد برگشت فاکتور خرید و فروش نیز در سامانه ثبت می گردد لذا با این رویه کاملا جنبه مطابقت دفاتر قانونی با سیستم معاملات حفظ خواهد شد .

نکته ۴: در صورت پیدا شدن خطا در اطلاعات وارد شده به سیستم معاملات و مغایرت با دفاتر قانونی چه راه حلی برای آن وجود دارد ؟ پاسخ بهتر است که نحوه ورود اطلاعات به این شکل باشد که در طول فصل مقارن با صدور اسناد قانونی اطلاعات با سیستم معاملات وارد شود ولیکن انجام اصلاحات در یک مرحله قبل از ثبت نهائی صورت گیرد و دلیل مهم این موضوع این است که شما پس از ثبت نهائی فقط یکبار امکان اصلاح دارید .

مقاله فوق در خصوص چگونه اطلاعات سامانه معاملات را تهیه کنیم می باشد.