چگونه برای شرکتم حسابدار مناسب استخدام کنیم؟

چگونه برای شرکتم حسابدار مناسب استخدام کنیم؟

۱- آگهی

۲- از طریق سپردن به آشنایان و اطرافیان

۳- درج در سایتهای کاریابی

۴- استخدام از طریق مدیرمالی

موارد فوق در مرحله اول می باشد و در مرحله بعد گزینش نفرات و کنترل صحت مدارک و ادعاهای افراد و دریافت مدارک لازم جهت استخدام

توضیح۱: در مورد پرسنل حسابدار علاوه بر مدارک دانشگاه و سوابق و تجارب موثر چند مورد نهائی هم وجود دارد که توجه شما را به آنها جلب می نمایم .

الف) روحیه و شخصیت منعطف با محیط کاری و شرایط کار

ب) فقدان بیماری های روانی و اختلالات شخصیت

ج) روحیه کار گروهی

د) توانائی ایجاد روحیه امنیت در کارفرما به دلیل اینکه پرسنل مالی در کشور ما ایران می بایست علاوه بر توانائی فنی امین نیز باشند .

توضیح ۲: آیا انتخاب پرسنل مالی از طریق مدیر مالی بهترین انتخاب است ؟

بر اساس مشاهدات میدانی و تجارت ایجانب و همکاران محترم این نوع گزینش شاید بدترین نوع گزینش پرسنل مالی برای هر شرکت و سیستم مالی باشد و بر اساس تجارت قبلی این انتخاب که نوعا در کشور ما مرسوم شده در نهایت موجبات انحصار طلبی و به انحراف رفتن منابع انسانی و مالی شرکت خواهد شد چرا که در نهایت وجود هر گونه تیم و ارتباط فامیلی و فراشغلی در شرکتهای خصوصی موجبات ایجاد اتحاد های ناخوشایند خواهد شد که البته در مطلبی جداگانه به شرح و بسط مطلب فوق خواهم پرداخت .

توضیح ۳:

بهترین راه انتخاب پرسنل مالی بسته به هر شرکت و بزرگی و کوچکی و اینکه چند نفر پرسنل حسابداری دارد و یا اینکه مدیرمالی دارد یا نه متفاوت است به نظر اینجانب در هر شرکت با هر سایز ابتدا مدیریت باید یک مشاور مالی که از افراد باسابقه در این حرفه است انتخاب نماید و یا اینکه  یکی از اعضاء هیات مدیره  شرکت حتماً از افرادی باشد که نسبت به امور مالی آشنائی داشته و یا اینکه شرکت شرایطی را فراهم سازند که ایشان بتوانند با گذراندن دوره هائی نسبت به این موضوع آشنا گردد و پس از این افراد اقدام به گزینش نفرات بی طرف و بدن وابستگی از بازار کار نمایند که قطعاً با توجه به نظرات مشاور مالی می توان به بهترین انتخاب در این حیطه رسید .

چگونه برای شرکتم حسابدار مناسب استخدام کنیم؟