کارفرما حق و حقوقم را کامل پرداخت نمی کند ؟ چه کنم ؟

کارفرما حق و حقوقم را کامل پرداخت نمی کند ؟ چه کنم ؟

کارفرمایان موظفند محاسبات حقوق کارگران و کارمندان را بر اساس قوانین و بخشنامه های مربوطه دقیق محاسبه نموده و ایشان را بواسطه فیش حقوقی از نحوه این محاسبات مطلع نمایند و کارگران می توانند در صورت مشاهده عدم صحت در محاسبات موارد را از کارفرما مطالبه نمایند و در صورت عدم توجه کارفرما موارد را از طریق مراجع حل اختلاف نزد شعبات اداره کار  تا حصول نتیجه پیگیری نمایند . در سایر مقالات و مطالب این سایت به تفضیل راجب آیتم های حقوق و مرجع قانونی آنها و مقدار و شرایط آنها به تفضیل صحبت شدو بخشنامه ها و قوانین مرتبط و مبالغ آنها هم بیان شد  به مانند حق مسکن – بن – حق اولاد – اصل حقوق و عیدی و سنوات و سایر موارد که امید است کارفرمایان و کارگران محترم با مطالعه این مطالب و سایر سایت ها و انجام وضائف محوله از هر دو سمت یعنی از سمت کارگر انجام وضائف محوله و از سمت کارفرما پرداخت حقوق موسسه و شرکت خود را در سمت پیشرفت سوق دهند و در انتها لازم به ذکر است کارگران محترم درصورت مشاهده ایرادات در محاسبات حقوق بهتر است در درجه اول و قبل از مراجعه به محاکم محترم دادگستری سعی کنند با شکیبائی و حلم موضوع را با کارفرمای محترم مطرح نمایند و مسئله را در عقود شرعی و قانونی حل و فصل نمایند . در ذیل اسناد و موارد لازمی را که قانون گذار برای روابط بهتر بین کارفرما و کارگر مشخص نموده و در مراجع عمدتاً مبنای صدور حکم بین کارگر و کارفرما می باشد ذکر خواهد شد .

۱- قرارداد کار  با تاریخ شروع مشخص و مدت

۲- گزارش واریزی های کارفرما

۳- رسید دریافتهای نقدی

۴- موارد مندج در پرونده کارگر

۵ – گزارش ورود و خروج کارگر

کارفرما حق و حقوقم را کامل پرداخت نمی کند ؟ چه کنم ؟

کارفرما حق و حقوقم را کامل پرداخت نمی کند ؟ چه کنم ؟