خدمات حسابداری

خدمات حسابداری

مقدمه:تعریف خدمات حسابداری و مالی علاوه بر اینکه در هر سازمان و شرکتی دارای اختصاصاتی است ولیکن به صورت عمومی هم تعاریف مشخصی می توان بر آن مترتب دانست که از جمله آن می توان گفت ایجاد ارتباطات قانون مند با اداره تعیین کننده بودجه سازمانی برای تامین نیازهای بخشهای مختلف سازمان مورد نظر و سازماندهی و اولویت دهی این نیازهای مالی با توجه به درآمد آن شرکت یا سازمان و تامین منابع لازم برای انجام تمام امور سازمانی شرکت متبوع اعم از بازرگانی – فروش – حسابداری – انبار داری – اموال – ترابری و بسته به هر سازمان و شرکت تامین و پرداخت هزینه های مربوطه در موعد مقرر از جمله تعاریف عمومی خدمات حسابداری و مالی است که در ذیل تا حد توان مشروح خواهد شد .

موضوعات خدمات حسابداری و مالی:

۱–  از جمله وضایف اولیه خدمات حسابداری و مالی در هر سازمان و شرکتی دریافت برنامه کاری و اهداف اجرائی جهت تنظیم بودجه از هیات مدیره شرکت و تهیه و تنظیم بودجه براساس فعالیت های مصوب و طرحهای توسعه احتمالی و تعیین شرایط و تبصره های احتیاطی در مواردی که تامین بودجه برای آن هزینه کاملاً محتمل نباشد  .

۲– تهیه گزارش تشریحی و تحلیلی از بودجه توسط واحد خدمات حسابداری و مالی و تعیین اولویت ها و شروط دقیق تر درآمدی و هزینه ای خاص شرکت متبوع

۳– نظارت و پیگیری برای تحقق بودجه درآمدی توسط واحد خدمات حسابداری و مالی شرکت و تحقق شروط و اولویت های اجرائی جهت بودجه ی هزینه ای  و ارائه گزارش انحراف از بودجه در مقاطع منظم

۴– تنظیم متمم بودجه در صورت مشاهده شرایط عدم تحقق بودجه درآمدی و یا تغییر شرایط بازار در جهت ایجاد حجم خاصی فروش و ایجاد درآمد توسط واحد خدمات حسابداری و مالی

۵– و همچنین از وضائف واحد خدمات حسابداری و مالی کنترل و بررسی تنخواه و وجوه اداره شده هر زیر بخش شرکت جهت اینکه تعیین گردد ملاحظات و بهینه سازی و صرفه جوئی در امر دخل و خرج بودجه صورت گرفته و گزارش موارد انحرافات جدی به مدیریت مسئول جهت پیگیری و ترتیب اثر

۶– بررسی شرایط نقدینگی و گردش پولی سازمان با درنظر گرفتن مقاطع زمانی پیک افزایشی هزینه ها به مانند پایان سال که هزینه پرسنلی متراکم می گردد و همچنین تعیین زمان پیک درآمدی و حل و فصل و پیش بینی کسری نقدینگی .

۷– پرداش و اندازه گیری هزینه ها و پرداخت آنها در زمان مناسب با درنظر گرفتن سیکل جریان نقدینگی توسط واحد خدمات حسابداری و مالی

۸-رکورد و ثبت اطلاعات مالی جهت مستند سازی و تهیه صورت های مالی توسط واحد خدمات حسابداری و مالی

۹– تهیه و ارائه گزارشات مالی رگولار برای مدیریت و سایر سازمانهای ذیصلاح توسط واحد خدمات حسابداری

۱۰– حفظ و نگهداری اسناد ،اوراق بهادار و ضمانت نامه های دریافتی و انجام اقدامهای لازم در مورد وصول ، تمدید یا ابطال آنها توسط واحد خدمات حسابداری

۱۱– خرید خدمات غیر پرسنلی مورد نیاز حسب ضرورت و در چارچوب مقرارت مصوب.

۱۲– بررسی نیازهای مربوط به ملزومات اداری و برآورد نیازها بر حسب اولویتهاتوسط واحد خدمات حسابداری

۱۳– و همچنین واحدخدمات حسابداری مکلف است به تهیه و سفارش  اقلام و مایحتاج بخشهای مختلف شرکت و تامین مواد اولیه و مایحتاج تولید و انبار و فروش و در شرکتهای بازرگانی به طبع نوع فعالیت

۱۴-تنظیم قرارداد با تامین کنندگان و خدمات دهندگان و مشتریان مطابق ضوابط واحد خدمات حسابداری مالی و قانونی عطف به بودجه و قانون سازمان و یا شرکت متبوع

مقاله فوق در خصوص خدمات حسابداری و مالی به حضورتان تقدیم گردید .

خدمات حسابداری

خدمات حسابداری