خدمات مالیاتی و سود مالیاتی و صفرمالیاتی

خدمات مالیاتی و سود مالیاتی و صفرمالیاتی

مقاله ذیل در خصوص  دو مورد مهم از موارد خدمات مالیاتی می باشد ۱- سود مالیاتی ۲- شرایط معافیت با نرخ صفر مالیاتی ۳- موارد مهم در مورد نگارش و تحریر دفاتر قانونی

 ۱-سود مالیاتی
سود مالیاتی سودی است که توسط ممیز مالیاتی مبنای محاسبه مالیات قرار می گیرد.
 نسود مالیاتی =سود ابرازی  +  درآمدهای کتمان شده  +  هزینه های غیر قابل قبول
 ممیز مالیاتی محترم در جریان رسیدگی با بررسی اسناد و مدارک قانونی و به خصوص اطلاعات سامانه معاملات مکرر کتمان مالیاتی مودی را بررسی و در صورت وقوع آنرا محاسبه می نماید و همچنین در خصوص هزینه ها و مستدل بودن و صحیح بودن مدارک و ضمائم و صادر کننده گان فاکتورهای هزینه ها را بررسی و در صورت غیرقابل بودن هزینه ها آنرا با سود مالیاتی در فرمول فوق محاسبه می نمایند.
۲- شرایط معافیت با نرخ صفر مالیاتی
برخی شرکتها و موسسات توسط قانون گذار محترم مشمول معافیت گردیده اند که این موسسات نوعاً فرهنگی و آموزشی و غیر انتفاعی می باشند که در ادامه ماده قانونی مربوطه دراین خصوص آورده شده است .
ماده ۱۳۴ : درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه‌ای، آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی غیرانتفاعی و مهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها و درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط هستند همچنین درآمد باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان حاصل از فعالیت‌های منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف است.
 آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
۳-موارد مهم در خصوص تحریر دفاتر قانونی
۱_باخودکار یا روان نویس مشکی نوشته شود بهتر است ابتدا با مداد نوشته و روی آن را باخودکار پررنگ کنید .
۲_روی سطرنوشته شود.بدون خط خوردگی و بدون اینکه سطری از قلم بیفتد.
۳_از تیغ و لاک نبایداستفاده کرد.
۴_اعدادهمواره در سمت راست نوشته می شوند .
۵_آخرین سطر هر واقعه مالی،مربوط به نقل شماره سند حسابداری می باشد.
۶_اولین سطر هر صفحه ،منقول از صفحه قبل
۷_آخرین سطر هر صفحه ،نقل به صفحه بعد
۸_در قسمت جمع سطور ،دو ردیف می باشد که ردیف بالا مربوط به جمع صفحه و ردیف پایین مربوط به جمع صفحه قبل می باشد .
۹_در صورت بروز اشتباه با خودکارقرمز روی اشتباه خط کشیده و صحیح آن را با خودکارمشکی بالای آن درست نماییم.
۱۰_جمع ستون بدهکار و بستانکار می بایست یکسان شود و زمانی اینگونه نیست که کل سند در یک صفحه درج نشودوبه صفحه بعد منتقل شود.
۱۱_انتهای اسناد در دفتر روزنامه و انتهای حساب در دفترکل با یک خط مورب بسته شود.
۱۲_در دفترکل ،گردش حساب بدهکار و بستانکاردر انتها درج شده و تفاضل حاصل از این دوبه عنوان مانده حساب در زیر عددبزرگتر درج می گرددو این مانده به ترازنامه منتقل می شود .
۱۳_دفاتر قانونی یک ماه قبل پایان سال مالی به دست موسسه رسیده که می بایست تکمیل و تا پایان روز کاری۳۱تیرسال بعد به سازمان امور مالیاتی تحویل شوند .
مطلب فوق با عنوان خدمات مالیاتی و سود مالیاتی و صفرمالیاتی و نکات نگارش دفاتر خدمتتان ارائه گردید.