انجام خدمات حسابداری و مالیاتی

۱- انجام عملیات دریافت و پرداخت شرکت با کنترل ملاحظات قانونی خرید اعم از داشتن مدارک گواهی ارزش افزوده و اخذ کداقتصادی فروشنده و کنترل صحت آن و همچنین راجب به خریداران دریافت کدهای شناسائی لازم برای ذکر در فاکتورها

۱-۱ ثبت اطلاعات دریافت و پرداخت از طریق نرم افزار مربوطه و صدور پرینت و پیوت نمودن مدارک و ضمائم از قبیل فاکتور خرید و فروش و صورت حساب بانکی و سایر موارد لازم

۱-۲ بایگانی مرتب اسناد و مدارک صادر شده به همراه ضمائم

۱-۳ جمع آوری کلیه اسناد واریزی و برداشت و برگه های حاوی تائید و امضاء مشتریان و خریداران

۲-کنترل اسناد وارد شده به نرم افزار از طریق کنترل موجودی صندوق ها و بانکها در نرم افزار با آنچه واقعیت است .

۲-۱ کنترل اسناد صادر شده از حیث سرفصل کل و معین و تفضیل و شرح اسناد و همچنین پیوست بودن ضمائم لازم

۲-۲ کنترل اسناد پرداخت از حیث قیمت مصوب فی مابین شرکت و تامین کننده و همچنین کنترل اینکه درخواست خرید مبتنی بر احتیاج واقعی بوده یا اینکه اشتباهی در این بین صورت گرفته است

۳ – صدور اسناد

۳-۱ اخذ امضاء های لازم ذیل اسناد از بخشهای مختلف سازمان

۳-۲ انجام خدمات حسابداری مربوط به حقوق و دستمزد اعم از محاسبه حقوق و مزایای پرسنل و رد کردن لیست بیمه و لیست مالیات حقوق و متعاقب آن پرداخت حقوق و اخذ رسید از پرسنل

۴  ورود اطلاعات به سیستم

۴-۱ صدور اسناد حسابداری به طورسی که در نرم افزارهای جدید مالی وجود دارد می توان کلیه عملیات دریافت و پرداخت را پس از کنترل ها فوق با زدن یک کلید به اسناد حسابداری تبدیل نمود .

۵  بالانس حسابها

۵-۱ تفکیک اسناد بر اساس حسابهای معین

۵-۲ تهیه گزارش از گردش حسابهای معین . تفضیلی و کل و حصول اطمینان از بالانس حسابها .کشف و رفع مورد اختلاف از طریق دایره صادر کننده سند

۵-۳ تهیه و گزارش حسابهای معین و تفضیلی بالانس شده و مطابقت ارقام اسناد با گردش در گزارش

۵-۴ انجام اقدامات لازم در جهت بالانس نهایی حسابها بموجب مفاد دستور العملهای مربوطه.

۵-۵ انجام اقدامات لازم در خصوص تسویه اقلام باز و رفع مغایرتهای احتمالی.

۵-۶ ثبت قطعی اسناد در سیستم . تهیه خلاصه کل روزانه و تهیه فلاپی روزانه خلاصه کل

۶  اقدامات سند رسی و کنترل

۶-۱ پیگیری موارد مغایرت احتمالی از حسابهای داخلی و سرفصل های مرتبط با مشتریان و طرف حسابها

۶-۲ پیگیری صحت مانده مشتریان از طریق بررسی مدارک فروش و تسویه حساب و در نهایت کنترل مانده روز با مشتری

۶-۳ در صورت وجود شعبات کنترل اقدامات و مانده حسابهای آنها

۶-۴ کنترل قرارداد ها و پیش پرداختها و پیش دریافتها و ضمانت ها و ضمانت نامه ها و در موارد شرکت های بازرگانی کنترل اطلاعات واردات و صادرات

۷- اقدامات پایان سال مالی

۷-۱ تهیه ترازهای لازم جهت کنترل عملکرد سال مالی و صدور اسناد پایان سال

۷-۲ صدور اسناد اختتامیه

۷-۴ ثبت کامل اسناد پایان سال اعم از استهلاکات و تهاتر زیان سنوات قبل و سایر موارد لازم

۷-۵ انجام اقدامات لازم برای کنترل نهائی حسابهای و کنترل اعلامیه ها و اظهارنامه ها و صورت معاملات فصلی با تراز نامه ها و جمع بندی حسابها جهت تهیه اظهارنامه عملکرد.

پایان مقاله انجام خدمات حسابداری و مالیاتی