انجام خدمات مالیاتی

انجام خدمات مالیاتی
مقدمه: ما می توانیم برای شرکتهائی با خصوصیات زیر خدمات مالیاتی انجام دهیم و تحت سه پکیج خدمات ارائه می دهیم .
پکیج شماره یک انجام خدمات مالیاتی :
شامل شرکتهای بازرگانی کوچک با حدود ۳۰۰ فاکتور فروش درسال و دو حساب بانکی که دفتر آنها در شهر تهران باشد که خدمات ما شامل موارد ذیل است
۱- ثبت کلیه رویدادهای مالی ( ثبت اسناد حسابداری)
۲- محاسبه حقوق پرسنل
۳-طراحی و پیاده سازی موارد ملاحظات مهم مالیاتی در سیستم و روابط شرکت با مشتریان و پرسنل برای حفظ منافع شرکت و صرفه جوئی در مصرف پول شرکت
۴- نگارش به روز دفاتر روزنامه و کل مطابق قوانین و بخشنامه های مربوطه
۵- نگارش فاکتور های فروش
۶- تهیه صورت معاملات فصلی و ارسال به سامانه مربوطه شامل اطلاعات خرید و فروش شرکت
۷- تهیه اظهارنامه ارزش افزوده مطابق ضوابط مربوطه
۸- بستن سال مالی و تهیه اظهارنامه عملکرد
پکیج خدمات فوق بسته به محل شرکت و تعداد پرسنل از ماهیانه یک میلیون تومان طرح ریزی شده است ( توضیح اینکه خدمت فوق برای نیروی مقیم می باشد )
پکیج شماره دو انجام خدمات مالیاتی :
شامل کارخانجات تولیدی می باشد که حداکثر ۱۲ نفر کارگر تمام وقت و ۵ نفر پرسنل مدیریتی و اداری دارند که برای آنها نیز خدمات ذیل را ارائه می دهیم .
۱- ثبت کلیه رویدادهای مالی ( ثبت اسناد حسابداری)
۲- محاسبه حقوق پرسنل
۳-طراحی و پیاده سازی موارد ملاحظات مهم مالیاتی در سیستم و روابط شرکت با مشتریان و پرسنل برای حفظ منافع شرکت و صرفه جوئی در مصرف پول شرکت
۴- نگارش به روز دفاتر روزنامه و کل مطابق قوانین و بخشنامه های مربوطه
۵- نگارش فاکتور های فروش
۶- تهیه صورت معاملات فصلی و ارسال به سامانه مربوطه شامل اطلاعات خرید و فروش شرکت
۷- تهیه اظهارنامه ارزش افزوده مطابق ضوابط مربوطه
۸- بستن سال مالی و تهیه اظهارنامه عملکرد
۹- محاسبه قیمت تمام شده کالاهای شرکت
۱۰- بررسی انحراف معیار قیمت تمام شده کالاهای شرکت به صورت هفتگی و ارائه گزارش ماهیانه در این خصوص به مدیریت
پکیج خدمات فوق بسته به محل شرکت و تعداد پرسنل از ماهیانه دو و نیم میلیون تومان طرح ریزی شده است .

پیکج  شماره ۳  انجام خدمات مالیاتی:

دفاع از اظهارنامه و دفاتر قانونی در مراحل قبل از صدور برگه تشخیص و در مرحله اعتراض و بند ۳ در کنار شما خواهیم بود که البته قیمت این خدمات بسته به اینکه به صورت مشاوره ای باشد و یا حضور در مراجع ذیصلاح متفاوت و کلاً تعرفه آن توافقی می باشد .

 موضوع فوق در خصوص خدمات مالیاتی تقدیم حضور عزیزان گردید .