خدمات حسابداری

خدمات حسابداری

مقدمه : در این مقاله می خواهیم راجب سر عنوان مطالبی که باید مدیران و مالکان شرکتها و موسسات از قوانین مالیاتی و خدمات مالیاتی بدانند صحبت کنیم مواردی که سهل انگاری و ساده انگاری در مورد آنها  تخلف محسوب شده و عدم آگاهی مودی از این قوانین  باعث رفع تعهد و مسئولیت  از ایشان نخواهد شد. لذا اطلاعات زیر در ارتباط با خدمات مالیاتی تقدیم حضورتان میگردد .

۱٫ تکمیل پرونده مالیاتی نزد واحد مالیاتی مربوطه و در سامانه کد اقتصادی: بعد از خاتمه عملیات ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها و چاپ روزنامه رسمی ، مدیران شرکت لازم است با در دست داشتن مدارک ثبتی شرکت و مدارک شناسائی خودشان و سهامداران به نزدیک ترین اداره دارائی به محل قانونی شرکت مراجعه و حوزه مالیاتی و ممیز شرکت را مشخص نموده و مدارک را جهت تکمیل پرونده مالیاتی به ایشان تحویل نمایند که پس از آن با دریافت پسورد سامانه کد اقتصادی اقدام به پر نمودن مندجات پرونده در آن سایت بنمایند .

۲٫ اخذ دفاتر پلمب :مقارن با ثبت شرکت لازم است مدیران موسسه جهت دریافت دفاتر قانونی پلمب اعم از روزنامه و کل به اداره ثبت شرکتها مراجعه و باید تمام فعالیت های مالی خود را مطابق استانداد نگارش دفاتر مالی ثبت و پس از تحویل اظهارنامه در زمان رسیدگی مالیاتی تحویل ممیز مربوطه بدهند تذکر داده می شود که این بخش از خدمات مالیاتی از اهمیت ویژه ای برخودار است

۳٫نگارش دفاتر مالی:کلیه موسسات لازم است رویدادهای مالی خود را پس از ثبت در نرم افزار مربوطه در دفاتر روزنامه و کل مطابق استاندارد های مربوطه ثبت نمایند و در این مرحله بهتر است مدیران شرکتها با بهره گیری از خدمات مالیاتی مراکز معتبر اقدامات حسابداری و مالیاتی خود را بهبود بخشند .
۴٫تنظیم و تسلیم اظهارنامه عملکرد سالیانه : مدیران شرکتها لازم است با استفاده از استانداردها مشخص شده و یا کمک از مراکز خدمات مالیاتی  اقدام به تنظیم اظهارنامه سالیانه بر اساس گردش عملیات حسابداری خود بنمایند و کلیه اقدامات مالی خود را حتی بدون جاانداختن یک واو به شیوه درست و مطابق اصول حسابداری و آئین نامه نگارش دفاتر قانونی آماده نمایند و حداکثر در مدت چهار ماه پس از پایان سال مالی اظهارنامه خود تحویل حوزه مالیاتی تعیین شده دهند و یا اینکه از طریق سامانه اینترنتی مشخص شده ارسال و کد رهگیری دریافت نمایند .

۵٫ پیگیری و دریافت مفاصاحساب مالیاتی پس از رسیدگی:شرکتها و موسسات و مشاغل لازم است در مهلت یکماهه پس از تحقق درآمد مالیات آنرا به واحد مالیاتی مربوطه بواسطه واریز به حساب تحویل دهند و رسید دریافت نمایند و همچنین در زمان ارائه اظهارنامه هم لازم است اگر مانده مالیات پرداخت نشده ای دارند به حساب تعیین شده توسط واحد مالیاتی در این خصوص واریز نمایند ، مودیان باید در زمان تعیین شده جهت رسیدگی مالیاتی در محل مقرر با همراه داشتن دفاتر قانونی و اسناد به همراه ضمائم خواسته شده حضور یابند تا فرآیند رسیدگی انجام شود .

در کلیه مراحل فوق استفاده مدیران و مالکان محترم شرکتها از خدمات مالیاتی مراکز معتبر توصیه می گردد ، مقاله فوق در خصوص خدمات حسابداری تقدیم حضورتان گردید .