ضمائم لازم در اسناد حسابداری قانونی

ضمائم لازم در اسناد حسابداری قانونی

به غیر از موارد عمومی که در بخشنامه ها و قوانین و دستور العمل های مرتبط آورده شده است موارد ذیل قابل یادآوری است

۱- پیوست نمودن فاکتور خرید و فروش صحیح و سالم و غیر مخدوش

محاسات و فی و ارزش افزوده و جمع کل می باید هم در فاکتور خرید و هم در فاکتور فروش قبل از پیوست شدن به سند کنترل گردند و در صورت مشاهده اشتباه و مغایرت موارد حتماً اصلاح گردند و اگر مشکل در فاکتور خرید بود حتماً موارد با تامین کننده مطرح و فاکتور خرید اصلاح و نهائی گردد و سپس پیوست اسناد قرار گیرد .

۲- پیوست گزارش بانکی در موارد کارمزد بانکی

در مورد کارمزد بانکی اگر اسناد کاغذی تولید شده توسط بانک موجود باشد قطعاً نقصی وجود نخواهد داشت ولیکن چون این مورد عموماً مقدور نیست لذا پیوست نمودن کپی برگه صورتحساب بانکی کفایت می نماید .

۳- پیوست لیست بیمه در موارد پرسنلی

یکی از پیوست سند بدهکاری هزینه حقوق  قطعاً می تواند لیست بیمه باشد و پیوست سند بستانکاری هزینه حقوق هم رسید واریزی به حساب پرسنل

۴- پیوست جدول استهلاک در سند استهلاک

جدول استهلاک که البته در زمان رسیدگی هم باید همراه اسناد و مدارک جداگانه تحویل ممیز گردد نیز باید همزمان پیوست سند مربوطه باشد .

۵- پیوست صورتجلسات مجامع شرکت در موارد لازم

در مورد تصمیمات مالی مجامع عمومی شرکت که مثلا در مورد تهاتر زیان با حساب جاری شرکاء و موارد مشابه تصمیم گیری شده است لازم است که صورتجلسه مجمع پیوست قرار بگیرد

وسایر موارد ذکر شده در بخشنامه ها و قوانین مرتبط به مانند اسناد هزینه بدون ارزش افزوده و هزینه های جزئی قطعا می بایست فاکتور معتبر با مشخصات درست به مانند آدرس تلفن و مهر و امضاء آن فروشگاه یا مغازه لحاظ گردد .

توضیح : تنها اسنادی که در رویه عمومی حساسیت نفرات بررسی کننده در مورد وجود پیوست برای آنها دیده نشده اسناد افتتاحیه و اختتامیه می باشند که در مورد آنها نیز بهتر است مطابق دستور العمل نگارش دفاتر قانونی عمل گردد .

ضمائم لازم در اسناد حسابداری قانونی