انواع قراردادهای پیمانکاری چیست ؟

انواع قراردادهای پیمانکاری چیست ؟

مقدمه : لازمه استفاده از خدمات پیمانکاران در هر پروژه ای نگارش قرارداد دقیق و منطبق برقوانین بالا دستی کشور  و بر اساس قواعد حقوقی می باشد که اولاً حقوق و وضائف هر کدام از طرفین قرارداد مشخص گردد و در زمان پیش آمدهای غیر منتظره طرفین بتوانند حقوق خود را مشخص نمایند .

قراردادهای متداول پیمانکاری به شرح زیراست:

۱-قرارداد مقطوع
این نوع قرارداد معمولا به یکی از دو شکل زیر تنظیم میشود:
الف- پیمانکار توافق میکند که در ازای دریافت مبلغی معین کل عملیات موضوع پیمان را انجام دهد.
ب – پیمانکار توافق میکند که در ازای دریافت مبلغی معین برای هر واحد کاری که انجام میدهد (مثلایک متر مربع زیربنا یا یک متر خاکبرداری) موضوع عملیات پیمان را انجام دهد.
معمولا در طرحهای بزرگ و بلندمدت طبق ماده خاصی درقرارداد پیش بینی میشود که بهای واحد کار یا مبلغ پیمان براساس تغییرات شاخص قیمتها تعدیل شود.

۲-قرارداد امانى:
در این نوع قرارداد، مخارج مجاز یا تعیین شده درقرارداد به پیمانکار مسترد میشود و در ازای خدماتی که انجام داده است درصد معینی از مخارج یا حق الزحمه ثابتی را دریافت میآند. مانند قراردادهای خدمات مدیریت تهیه طرح وخدمات مشاورهای، تهیه طرح یا خدمات مدیریت کنترل ونظارت و یا پیمانکاری عملیات اجرایی و یا ساخت تجهیزات.

۳-قرارداد براساس مواد و دستمزد:
این نوع قرارداد مشابه قرارداد امانی است و طبق آن پیمانکار توافق می کند که در ازای دریافت دستمزد مستقیم با نرخ ساعتی معین و قیمت مواد و مصالح و سایر مخارجی که طبق قرارداد انجام داده است، موضوع عملیات پیمان را انجام دهد. پیمانکار نرخ ساعتی دستمزد را براساس بازیافت دستمزد و هزینه های غیرمستقیم و سود مورد انتظار تعیین میکند.

مقاله فوق راجب انواع قراردادهای پیمانکاری چیست ؟ به حضورتان عرضه گردید امید است مورد توجه شما قرار گرفته باشد و ما را از نظرات خود در ارتباط با موضوع مقاله مطلع سازید .