درآمدهای معاف از پرداخت مالیات حقوق

درآمدهای معاف از پرداخت مالیات حقوق
مقدمه : براساس قانون مالیاتهای مستقیم موارد ذیل از موارد معافیت و عدم مشمولیت مالیات حقوق می باشد که شایان ذکر است که یادآوری نمائیم اصل حقوق و بن و حق مسکن و حق اولاد  و موارد اضافه کار و ماموریت شامل موارد مشمولیت می باشد ، نظر حضرات را به موارد ذیل جلب می نمایم .
 – براساس بند ۱۰ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعا معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتها
 – براساس بند ۹ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن
–  براساس بند ۸ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار می گیرد.
– براساس بند ۱۲ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیما یا به وسیله حقوق بگیر پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند
-براساس بند ۵ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارات اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده .
– براساس بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم
– براساس بند ۶ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل
– براساس بند ۱۱ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم خانه های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین نامه های خاص در اختیار ماموران کشوری گذارده می شود.
 – براساس بند ۱۴ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان
و در نهایت براساس  ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم شایان گفتن است پنجاه درصد مالیات حقوق کارکنان مشاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بخشوده می شود.
مقاله فوق در مورد  موارد معافیت مالیات حقوق به حضورتان تقدیم گردید.