آیا حسابدار شرکت ما اضافه کاری را درست محاسبه می کند؟

آیا حسابدار شرکت ما اضافه کاری را درست محاسبه می کند؟
 مقدمه : به لحاظ اینکه محاسبه اضافه کاری از قانون کار استفاده می گردد و در قانون کار مستقیماً به عوامل این محاسبات اشاره نشده در این بین سلایق و مصالح برخی کارفرمایان و برداشتهای برخی از همکاران حسابدار دخیل شده و همه اینها باعث نوعی عدم وحدت رویه در شرکتهای مختلف برای مبنای محاسبات شده است البته لازم به ذکر است که در خصوص محاسبات مربوط به کارشناسان مهندسین مشاور و پیمانکاران برخی مختصات مربوط به بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه و موارد فهرست بهاء درج شده در آنها و برخی مواردقراردادی موثر می باشد ولیکن عمومت ندارد لذا در متن ذیل سعی شده بر اساس قانون کار رویه درست این محاسبه مندرج گردد باشد که مورد توجه حضرات محترم واقع گردد ضمناً ما منتظر نظرات شما می باشیم .
شیوه های رایج و دیده شده :
برای محاسبه اضافه کاری در شرکتهای مختلف دیده شده مجموع ساعت کار ماهیانه ۲۲۲ ساعت و ۱۷۶ و ۱۸۸ و … در نظر گرفته شده است که همه آنها اشتباه می باشد لذا به ادامه مقاله آیا حسابدار شرکت ما اضافه کاری را درست محاسبه می کند؟ توجه کنید .
 مبنای صحیح محاسبه اضافه کار بر اساس قانون کار
در قانون کار هر کارگر موظف به ۴۴ ساعت انجام کار در هفته است.  یک روز جمعه نیز استراحت دارد که کار نمیکند ولی حقوقش پرداخت میشود. پس برای محاسبه ساعات کار هر روز خواهیم داشت:
۴۴ ساعت تقسیم بر ۶ روز کاری =
۷٫۳۳ که همان ۷ ساعت و بیست دقیقه میشود.
پس ساعت کاری استاندار روزانه ۷٫۳۳ می باشد .
 ————————–
حالا با هم محاسبه می کنیم :
میزان ساعات کارکرد طبق نظر قانون کار در هر روز کاری  ۷٫۳۳ بوده که اگر در ۳۰ روز ضرب شود ،  عدد صحیح ۲۲۰ ساعت در ماه بدست خواهد آمد.
پس ساعت کار درست ماهیانه ۲۲۰ ساعت می باشد .
—————————-
نحوه محاسبه حقوق ساعتی شما :
حقوق پایه تقسیم بر ۲۲۰ می باشد .
—————————-
درآخر نیز برای بدست آوردن مبلغ اضافه کاری؛ نرخ هر ساعت اضافه کاری در ساعات اضافه کاری ضرب میشود و ضریب ۱/۴ بر آن اعمال می گردد .
مبلغ اضافه کاری =(حقوق پایه) تقسیم بر ۲۲۰ ضرب در ۱۴۰% ضرب در تعداد ساعات اضافه کاری
مقاله فوق در خصوص آیا حسابدار شرکت ما اضافه کاری را درست محاسبه می کند؟ می باشد .