ماده ۲۳۸ مالیاتی و اعتراض به برگ تشخیص

ماده ۲۳۸ مالیاتی و اعتراض به برگ تشخیص
 مقدمه : مودیان مالیاتی پس از ابلاغ هر برگه تشخیصی چه عملکرد و یا حقوق و موارد مشابه می توانند ظرف نهایتا ۳۰ روز اعتراض  خود  را به واحد مالیاتی مربوطه ارسال نمایند لذا امیدواریم موارد و توضیحات ذیل که در ارتباط با حسابداری مالیاتی  برای مطالعه این دسته از مودیان  تنظیم شده  است مفید باشد .
توضیح ۱) واحد مالیاتی بر اساس اولویت رسیدگی و نوع مودی زمانی را برای رسیدگی مجدد در هیات مربوطه برای این اعتراض مشخص می نماید .
توضیح ۲) مودی مربوطه لازم است در زمان تعیین شده با دلایل و مستندات صحیح در هیات حضور داشته و از خود به نحو قانونمند دفاع نماید .
توضیح ۳)در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می شود ( اخیراً و در راستای طرح جامع مالیاتی به محض صدور برگ تشخیص ، پیامکی با درج مبلغ مالیات برای مودی ارسال می شود ) ، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید .
 نظر خوانندگان محترم را به ادامه این مقاله در خصوص یکی از موضوعات حسابداری مالیاتی تحت عنوان ماده ۲۳۸ مالیاتی و اعتراض به برگ تشخیص   جلب می نمایم .
 نحوه رسیدگی به اعتراضات در هیات مربوطه
 ۱ . در صورتی که دلایل ابرازی را برای رد برگ تشخیص کافی دانست آن را رد خواهند نمود و در صورتی که برخی دلایل صحیح و برخی نادرست باشد به همین ترتیب درست ها را تائید و نادرست ها را رد خواهند نمود و مبالغ مشمول مالیات بر اساس همین رد و قبول تغییر خواهند نمود .
۲ . در صورتی که دلایل ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مودی قرار گیرد با امضاء ظهر برگ تشخیص توسط مسئول مربوط و مودی ، درآمد تعیین شده قطعی می گردد
۳ . در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی ، توسط هیات  برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص داده می شود موضوع بدون تغییر به ممیز مربوطه مجددا ارسال و در نهایت موارد به مودی ابلاغ میگردد .
مقاله فوق در خصوص ماده ۲۳۸ مالیاتی و اعتراض به برگ تشخیص  و از سلسله مقالات حسابداری مالیاتی  می باشد که امیدواریم مورد توجه خوانندگان قرار گرفته باشد .