حق اولاد و حق عائله‌مندی

حق اولاد و حق عائله‌مندی

مقدمه :  در ذیل ابتدا جدول موارد حق اولاد که جزء موارد ضروری حقوق است برایتان درج نموده ایم و پس از آن به شرح حق عائله بندی خواهیم پرداخت

حداقل دستمزد روزانه حق اولاد ۱ فرزند حق اولاد ۲ فرزند سال
۱۶۲۳۷ ۴۸۷۱۲ ۹۷۴۲۲ ۱۳۹۲
۲۰۲۹۷ ۶۰۸۸۸ ۱۲۱۷۷۶ ۱۳۹۳
۲۳۴۷۴ ۷۱۲۴۲ ۱۵۴۴۸۵ ۱۳۹۴
۲۷۰۷۲ ۸۱۲۱۶ ۱۶۲۴۳۲ ۱۳۹۵
۳۰۹۹۷ ۹۲۹۹۱ ۱۸۵۹۸۲ ۱۳۹۶
 و در مورد عائله مندی موارد ذیل قابل ذکر است
مبلغ کمک عائله‌مندی برای هر فرزند در ماه معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده در مناطق مختلف است و شرایطی دارد بدین قرار:
– بیمه‌شده حداقل سابقه پرداخت حق‌بیمه ۷۲۰ روز کار را داشته باشد.
–  سن فرزندان او از ۱۸ سال کمتر باشد یا منحصرا به تحصیل اشتغال داشته باشند و تا پایان تحصیل یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تامین‌اجتماعی قادر به کار نباشند.
– کارفرما قبل از پرداخت حق عائله‌مندی لازم است سابقه بیمه کارگر را از سازمان استعلام کند و در صورت وجود سابقه لازم (۷۲۰ روز) حق عائله‌مندی را بپردازد.
 بموجب قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده سقف تعداد فرزند برای پرداخت حق اولاد حذف شده است.

– طبق ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی کمک عائله مندی منحصراً تا دو فرزند بیمه شده پرداخت می شود مشروط بر آنکه:

۱- بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه هفتصد و بیست روز کار را داشته باشد.

۲- سن فرزندان از هجده سال کمتر باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشد تا پایان تحصیل، و یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی قادر بکار نباشند.

آیا افرادی که مبالغی را بایت حق بیمه و سایر موارد به سایر صندوق های بازنشستگی به غیر از سازمان تامین اجتماعی واریز نموده اند نیز مشمول ماده  ۸۶ و ۸۷ قانون تأمین اجتماعی می‌ گردند؟

کمک عائله مندی به بیمه شدگانی تعلق می گیرد که علاوه بر داشتن فرزند واجد شرایط، سابقه پرداخت ۷۲۰ روز حق بیمه را به سازمان تأمین اجتماعی داشته باشند و لذا پرداخت حق بیمه به سایرصندوق ها که مورد تأیید سازمان تأمین اجتماعی نباشد موجبی جهت استحقاق فرد به دریافت کمک عائله مندی مذکور نخواهد بود.

مقاله فوق در خصوص  حق اولاد و حق عائله بندی تقدیم حضورتان گردید .