خدمات حسابداری و مالیاتی مقاله شماره ۳

خدمات حسابداری و مالیاتی مقاله شماره۳

مقدمه : در دو مقاله قبلی به تفضیل راجب آیتم های واحد خدمات حسابداری مالیاتی در هر شرکت شرح و بسط کافی داده شده و فقط دو آیتم از سرفصل های آن مقاله ها باقی ماند که در مقاله حاضر با عنوان خدمات حسابداری و مالیاتی مقاله شماره۳ مشروح خواهد شد .

ادامه موضوعات از دو مقاله قبل که شامل  ۴- سازمانها و مراکز مرتبط ۵- خاتمه مقاله  می باشد به نظر خوانندگان محترم خواهد رسید .

ابتدا شرح مطلب شماره ۴ با عنوان سازمانها و مراکز مرتبط با واحد خدمات حسابداری و مالیاتی

مدیر واحد خدمات حسابداری و مالیاتی در هر سازمان و شرکت لازم است شناسائی دقیقی از مرکز و سازمانهائی که باید به آنها پاسخگو باشد داشته باشد برای نمونه هیات مدیره خود شرکت جهت ارائه صورت های مالی فصلی و یا ماهانه – ادارات دولتی مثل اداره مالیات عملکرد و اداره مالیات بر ارزش افزوده و همچنین سازمان تامین اجتماعی و یا بانکها و موسسات اعتباری جهت دریافت تسهیلات و اعتبارات موارد ذکر شده بخشی از ادارات و سازمانهائی بودند که به صورت نرمال واحد خدمات حسابداری و مالیاتی هر شرکت با آنها طرف حساب هستند و باید به آنها پاسخگو باشند طبیعتاً در هر شرکت باتوجه به خواص بیزینس آنها با ادارات دیگری هم سر کار خواهند داشت به مانند ادارات گمرکات و اداره بهداشت و سایر موارد که لازم است مدیر واحد خدمات حسابداری و مالیاتی هر شرکت آمادگی لازم جهت پاسخگوئی به آنها را داشته باشد و به ماقبل مدارک قابل ارائه به آنها را پیش بینی و جهت آماده سازی در برنامه جاری و روتین پرسنل واحد خدمات حسابداری و مالیاتی قرار داده باشد .

۵- خاتمه مقاله :

این مقاله که از سلسله مقالات حسابداری و مالیاتی می باشد با عنوان خدمات حسابداری و مالیاتی مقاله شماره ۳ تهیه و حالا بخش پایانی مقاله حاضر را به عرض سروران گرامی می رسانم .

الف) کنترل عملیات انجام شده واحد خدمات حسابداری و مالیاتی در فصل و ترم قبلی عملکرد توسط مدیر آن واحد

ب) برنامه ریزی جدید مدیر واحد خدمات حسابداری و مالیاتی جهت رفع نواقص فصل قبلی عملکرد و پیش بینی رفع موارد و مشکلات در فصل آتی

مقاله حاضر با عنوان خدمات حسابداری و مالیاتی به پایان رسید البته به امید خداوند در مقالات بعدی موضوعاتی که در این مقاله به صورت تیتر وار مطرح شد و با توضیحات کمتر از روی آنها گذشتیم را در مقالات بعدی مشروح خواهیم ساخت با ما همراه باشید.