خدمات حسابداری و مالیاتی مقاله شماره دو

خدمات حسابداری و مالیاتی مقاله شماره دو

۳- مخاطرات و مشکلات خدمات حسابداری مالیاتی ۴- سازمانها و مراکز مرتبط ۵- خاتمه مقاله .

مقدمه : در مقاله قبل که در واقع قسمت اول مقاله حاضر با عنوان خدمات حسابداری ومالیاتی بوده است به ادامه موضوع خواهیم پرداخت و همانطور که ذکر شد سه موضوع فوق را که از مقاله اول باقی مانده را در این مقاله شرح و بسط خواهیم داد .

۳- مخاطرات و مشکلات واحد خدمات حسابداری و مالیاتی در هر شرکت یا موسسه :

حال سرفصل  فوق را با هدف شفافیت بیشتر شرح و بسط می دهیم

الف- مخاطرات در جمع آوری اطلاعات خام لازم برای واحد خدمات حسابداری و مالیاتی

ب- مخاطرات در پردازش اطلاعات در واحد خدمات حسابداری و مالیاتی

ج- مخاطرات در ارائه گزارشات و عملیات دفاع از آنها نزد ادارات مالیاتی و بیمه ای

 

الف مخاطرات در جمع آوری اطلاعات خام لازم برای واحد خدمات حسابداری و مالیاتی

در ابتدا مدیریت واحد خدمات حسابداری و مالیاتی در هر شرکت و موسسه لازم است بر اساس مدارکی که در انتها باید به سازمانهای دولتی گزارش دهد لیست اطلاعات و ضمائم مثبته را تهیه و به کارمندان واحد خدمات حسابداری و مالیاتی شرکت ابلاغ نماید که ایشان با دقت نظر اقدام به جمع آوری و ثبت این اسناد و مدارک بپردازند و همین مدیریت لازم است در مقاطع مشخص و یا به صورت رندوم نحوه کار و صحت عملیات پرسنل خود را کنترل نماید و در صورت مشاهده انحراف مکرر و اشتباه و خطا در عملیات واحد خدمات حسابداری و مالیاتی به ایشان تذکرات لازم را بدهند و یا اینکه اقدامات تنبیهی و حذفی در صورت نیاز جهت اطمینان از عدم تکرار اشتباهات در این واحد را مبذول دارد.

ب- مخاطرات در پردازش اطلاعات در واحد خدمات حسابداری و مالیاتی

پردازش این اطلاعات شامل کنترل آنها با مبادی ورودی آنها مثل بانکها – تنخواه ها – صندوق ها و خریدها و فروش ها و هزینه های داخلی و پرسنلی می باشد که چیزی جا نیفتاده باشد  و پس از این عملیات کنترل در واحد خدمات حسابداری مالیاتی این اطلاعات برای ارائه گزارشات فرمت بندی می گردد و این عملیات می تواند بواسطه نرم افزار واسطه ای مثل اکسل انجام گردد یعنی اطلاعات ثبت شده در نرم افزار حسابداری و انبار و فروش تحت قابلی نزدیک به موارد قابل ارائه به سازمان مربوطه فرمت بندی و آماده گردد و در این مرحله هم بهتر است که این اطلاعات توسط مدیر واحد خدمات حسابداری و مالیاتی در آن شرکت کنترل و صحت سنجی گردد .

به لحاظ طولانی شده مقاله حاضر ادامه مطلب با سرعنوان های ۴- سازمانها و مراکز مرتبط ۵- خاتمه مقاله  به مقاله بعدی با عنوان خدمات حسابداری و مالیاتی مقاله شماره سه واگذار می گردد باشد که این مجموعه مقالات از سلسله مقالات خدمات حسابداری و مالیاتی مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد .