خدمات حسابداری و مالیاتی

خدمات حسابداری و مالیاتی

فهرست:   ۱- مقدمه ۲- وضائف و کارکرد های خدمات حسابداری مالیاتی ۳- مخاطرات و مشکلات خدمات حسابداری مالیاتی ۴- سازمانها و مراکز مرتبط ۵- خاتمه مقاله .

مقدمه :آنچه باید وجود داشته باشد در هر موسسه و شرکت و سازمانی یک واحد جهت انجام ارتباطات مالی با سایر سازمانها و مراکز دولتی است و این واحد در کلیه شرکتهای متوسط سایز و یا بزرگ در سراسر کشور های جهان دیده می شود در واقع واحد خدمات حسابداری و مالیاتی یک مرکز متمرکز از انجام امور  و پردازشات و ساخت ارتباطات با مراکز دولتی مرتبط با مالیات و عوارض و سایر موارد مشابه می باشد .

وضائق و کارکرد های واحد خدمات حسابداری و مالیاتی:

الف ) جمع آوری اطلاعات خام جهت پرداش با هدف ارائه به ادارات و مراکز دولتی اعم از مالیاتی و غیر مالیاتی جهت کسب رتبه اعتباری نزد بانکها و همچنین انجام خدمات حسابداری مالیاتی در ارتباط با جمع آوری اطلاعات خام برای ارائه به ادارات مالیات و مالیات ارزش افزوده و سازمان تامین اجتماعی و موسسات اعتباری و بانکها

ب) پردازش اطلاعات خامی جهت ارائه به ادارات فوق الذکر لازم است و کنترل دائمی عدم وجود نقص در آنها و در انتهای این مرحله از خدمات حسابداری و مالیاتی رکورد و جمع آوری این اطلاعات و سازماندهی آنها و آماده سازی و رفع عیب جهت ارائه به سازمانهای دولتی فوق الذکر

ج) تنظیم و پر کردن اطلاعات در قالبهای دریافتی از ادارات مالیاتی و بیمه ای و وارد نمودن اطلاعات پردازش شده و کنترل شده واحد خدمات حسابداری و مالیاتی و ارسال نهائی این اطلاعات . از شکل های رایج این اطلاعات مرتبط با خدمات حسابداری و مالیاتی می توان به اظهارنامه عملکرد و اظهارنامه ارزش افزوده و اطلاعات خرید و فروش سامانه معاملات فصلی و همچنین به اسناد و دفاتر قانونی شرکت اشاره نمود که همه از جمله مدارک خروجی از واحد خدمات حسابداری و مالیاتی هر شرکت می باشد .

این مقاله تا به اینجا راجب  خدمات حسابداری و مالیاتی می باشد و ادامه این مقاله را در مقاله بعدی با همین نام و با سرفصل های ۳- مخاطرات و مشکلات خدمات حسابداری مالیاتی ۴- سازمانها و مراکز مرتبط ۵- خاتمه مقاله از موضوع خدمات حسابداری و مالیاتی پیگیری خواهیم نمود از بذل توجه شما عزیزان به این سلسله مقالات با عنوان خدمات حسابداری مالیاتی تشکر می نمایم .