جایزه مالیاتی چیست و چگونه مشمول دریافت آن می شویم ؟

جایزه مالیاتی چیست و چگونه مشمول دریافت آن می شویم ؟

جایزه مالیاتی شامل مودیان منظم و دقیق میگردد اشخاص حقیقی و یا حقوقی که هر سال مالی اظهارنامه مطابق با عملکرد مالیشان تهیه هیچگونه کتمان یا مغایرت در اظهارنامه عملکردشان موجود نباشد و کلیه مدارک و اسناد مالی نیز موید عدم کتمان باشد و در زمان رسیدگی مالیاتی نیز توسط ممیز محترم همه چیز مورد تائید ایشان باشد و ایشان بدون رد دفاتر و ارسال پرونده به بند ۳ برگه تشخیص را صادر نمایند و مودی نیز در وقت قانونی و بدون مراجعه به هیات های حل اختلاف و اعلام اعتراض نسبت به پرداخت مبلغ برگه تشخیص  اقدام به پرداخت آن نماید و این اقدامات برای سه سال متوالی ادامه یابد مطابق ماده ۱۸۹ قانون مالیاتهای مستقیم ایشان می توانند از جایزه مالیاتی معادل ۵% اصل مالیات سه سال به عنوان جایزه خوش حسابی درنظرگرفته میشود  استفاده نمایند و این جایزه معاف ازمالیات است

چون متن بالا یک کم پیچیده شد آن را در زیر خلاصه می کنم  و برای آن یک مثال می آورم تا ان شاء الله شما هم  با اطلاع کامل از این قانون مشمول جایزه مالیاتی این قانون شوید

الف سه سال متوالی عدم رد دفاتر و تائید اظهارنامه بواسطه تائید فروش – هزینه و  تائید قیمت تمام شده توسط ممیز رسیدگی کننده که البته رد دفاتر به شکل زیر قابل انجام است .

 اگر مودی دفاتر و اسناد را به طور کامل ارائه کند و دفاتر و اسناد از لحاظ ظاهری هیچ مشکلی نداشته باشند لیکن برخی از هزینه ها مانند هزینه آب و برق و ,, در دفاتر ثبت نشده باشد، آیا اداره امور مالیاتی می تواند دفاتر را رد کند و مالیات را به طور علی الراس محاسبه کند یا خیر؟

عدم ثبت هزینه های جاری مانندآب، برق، گاز، تلفن و سایر هزینه های جاری از مصادیق عدم ثبت رویداد مالی تلقی شده و موجب مردودی دفاتر قانونی می شود لیکن صرف مردودی دفاتر قانونی موجب تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق علی الراس نخواهد بود و در اینگونه موارد (مردودی دفاتر) در صورت تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق علی الراس واحد مالیاتی می بایست گزارش توجیهی در خصوص عدم تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی پیوست گزارش خود نماید

ب پرداخت به موقع مالیات های تشخیصی در این سه سال بدون اعتراض به برگه تشخیص

ج- استفاده از این مشمولیت به میزان مشخص شده در ماده ۱۸۹ مالیاتهای مستقیم

 

مقاله فوق درباره جایزه مالیاتی چیست و چگونه مشمول دریافت آن می شویم ؟ بود و امیدواریم نظر شما را جلب نموده باشد .