برخی از مصادیق فرارمالیاتی و اجتناب مالیاتی

برخی از مصادیق فرارمالیاتی و اجتناب مالیاتی
مقدمه : خوشبختانه با بخشنامه ها و رویه های جدید مالیاتی ، فرار و اجتناب مالیاتی از روشهای مودیان متخلف جهت فرار مالیاتی به صورت روز افزون در حال کنترل و کم شدن می باشد لذا امید است که به زودی شاهد متوقف شدن روند های غیر شفاف در ابراز فعالیت ها نزد مودیان محترم باشیم .
 برخی از موارد مصادیق فرارمالیاتی به شرح ذیل می باشد
الف ) عدم گزارش قستمی از درآمدها
ب )عدم ثبت برخی از خرید ها و هزینه ها
ج )پائین آوردن کلی گردش کار به منظور پنهان کردن کلی حجم مبادلات شرکت
د) و موارد متعددی از  تخلف ها که از حوصله این مقاله خارج می باشد .
 برخی از موارد مصادیق اجتناب مالیاتی به شرح ذیل است
 – مودی به منظور کاهش قابلیت پرداخت مالیات، خود دنبال راه های گریز می گردد و اقدام به ثبت های غلط و اشتباه می نماید .
 – عوامل اقتصادی با استفاده از روزنه های قانون مالیات و بازبینی در تصمیمات اقتصادی خود تلاش می کنند تا بدهی مالیاتی خود را کاهش دهند.
 – سوء استفاده رسمی از قوانین مالیاتی است. این مقوله به بررسی و یافتن راه های گریز از پرداخت مالیات در قوانین مالیاتی مرتبط می شود که مؤدیان به آن وسیله خود را به نحوی از افراد مشمول مالیات کنار می زنند.
– انجام اقداماتی  جهت کاهش تعهدات مالیاتی فرد با دور زدن قانون یا استفاده کامل از ظرایف قانونی است به مانند برخی روشها در اغفال مالیاتی
 مقاله فوق در خصوص برخی از مصادیق فرارمالیاتی و اجتناب مالیاتی به حضرات محترم عرضه گردید امید است که موسسات و شرکتهای محترم با به کار گیری روشهای مطلوب بهینه سازی و تنظیم بودجه سالیانه دقیق خود را از نیاز به نزدیک شدن به این روشهای اشتباه دور نمایند و آینده بیزینس خود را در شفافیت ابراز عملکرد به مراجع قانونی اعتلا بخشند .