خدمات حسابداری و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

خدمات حسابداری و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
مقدمه : در هر سازمان و موسسه یکی از اهداف اساسی واحد خدمات حسابداری تهیه و تنظیم صورت های مالی بر اساس عملکرد مالی می باشد ، که از این صورتها در درون سازمان و خارج از سازمان استفاده میگردد در درون سازمان جهت ارائه به هیات مدیره و برون سازمان جهت ادارات دولتی در ادامه مقاله سعی و کوشش بر شرح و بسط موضوع انجام شده است .
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی یکی از مصادیق مدیریت بر مبنای استثنا است. تجزیه و تحلیل صورتهای مالی محدود به تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی است که امکان مقایسه یک شرکت با یک معیار (مثلاً متوسط صنعت) را فراهم می آورد. نسبتهایی که با متوسط صنعت تفاوت زیادی دارند، به عنوان نسبتهایی که نیاز به بررسی بیشتر دارند در نظر گرفته می شوند.

اطلاعات موجود در صورتهای مالی، هم در داخل و هم در خارج از سازمان کاربردهای گسترده ای دارد.

موارد استفاده درون سازمانی :در درون هر شرکت، اطلاعات مالی کاربردهای مختلفی دارد. یکی از مهمترین این کاربردها، ارزیابی عملکرد است. عملکرد مدیران برمبنای ارقام حسابداری (مانند حاشیه سود و بازده حقوق صاحبان سهام) ارزیابی می شود و پاداش آنها هم بر همین اساس پرداخت می گردد. همچنین شرکتهایی که دارای بخشهای مختلف هستند، عملکرد هر یک از این بخشها را با استفاده از اطلاعات صورتهای مالی مقایسه می کنند. و همچنین در شرکتهای تولیدی این صورتها می توانند به مشخص نمودن کالای پرسود و پربازده و کالای کم بازده کمک شایانی بنماید و این امر جهت گیری کلی حرکت شرکت تولیدی را تغییر خواهد داد .

موارد استفاده خارج از سازمان: صورتهای مالی برای گروههای خارج از شرکت، مانند موسسات اعتباری و بانکها ، وام دهندگان و سرمایه گذاران بالقوه نیز مفید است. مثلاً یک وام دهنده می تواند با بررسی اطلاعات موجود در صورتها و نسبتهای مالی یک شرکت، در مورد وام دادن به آن شرکت تصمیم گیری نماید و همچنین ادارات دولتی جهت بررسی و اعطای گرید ها و شرکت در برخی مزایده ها که توان مالی و مدیریتی یک شرکت برای انتخاب او برای انجام یک پروژه مهم است .

مقاله فوق در خصوص خدمات حسابداری و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی تقدیم حضورتان گردید .