خدمات مالیاتی و موارد مشمولیت بیمه و مالیات حقوق

 خدمات مالیاتی  و موارد مشمولیت بیمه و مالیات حقوق

 موارد مشمول مالیات حقوق به شرح ذیل هستند
 حقوق اصلی (ثابت) – اضافه کار- فوق العاده بدی آب و هوا-  محرومیت از تسهیلات زندگی-فوق العاده محل خدمت-  فوق العاده مرزی- فوق العاده شرایط محیط کار  – فوق العاده کشیک -فوق العاده جذب -مزایای ارزی  -ایاب و ذهاب  -حق خوار و بار  – حق امضاء  – حق باجه – حق سرپرستی  – حق مدیریت  – حق خزانه  – حق سرایداری  –  حق حسابرسی  – حق پاسداری – حق نمایندگی بیمه  – حق ترانسپورت و سرویس – حق فنی  – حق انبارداری  – حق شیفت – حق یک وعده غذا  – حق پول نهار و شام – فوق العاده نگهبانی  – فوف العاده کشیک –  حق افزایش بهره وری تولید – حق تولید  – حق کمیسیون فروش – جمعه کاری  -مزایای نقدی –  پول صبحانه  – مزایای تولید – حق مشاوره  – حق مسکن – سایر مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده  -حق اولاد -مسکن با اثاثیه  -به قیمت تمام شده مشمول حق بیمه تا سقف مربوطه- مسکن بدون اثاثیه  – اتومبیل اختصاصی با راننده  – اتومبیل اختصاصی بدون راننده – عیدی سالانه یا پاداش آخر سال  – سایر مزایای پرداختنی غیر نقدی به کارگران – تغذیه  – حق تأهل  -حق عیال – پول لباس کار  – فوق العاده اشتغال خارج از کشور   – اشتغال مأمورین در خارج از مرکز   – حق العمل کار   –  هزینه سفر
و موارد مشمول بیمه به شرح ذیل می باشند
  حقوق اصلی (ثابت) – اضافه کار- فوق العاده بدی آب و هوا – محرومیت از تسهیلات زندگی – فوق العاده محل خدمت- فوق العاده مرزی – فوق العاده شرایط محیط کار  – نوبت کاری  – فوق العاده کشیک – فوق العاده جذب – مزایای ارزی  – ایاب و ذهاب  – حق خوار و بار  – حق امضاء – حق باجه  – حق سرپرستی  – حق مدیریت  – حق خزانه  – حق سرایداری – حق حسابرسی  – حق پاسداری  – حق نمایندگی بیمه – حق ترانسپورت و سرویس  – حق دیپلم  – برودت (بدی آب و هوای سردخانه)  – حق فنی  – حق انبارداری  – حق شیفت  – حق یک وعده غذا  – حق پول نهار و شام  – فوق العاده نگهبانی – فوف العاده کشیک – حق ثابت – حق افزایش بهره وری تولید – حق تولید  – حق کمیسیون فروش   – جمعه کاری  – جیره نقدی  – مزایای نقدی –  پول صبحانه   -مزایای تولید  – کارمزد  فوق العاده محل خدمت  -فوق العاده سیاری – حق مشاوره  – حق مسکن  *  *
  سایر مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده -مسکن با اثاثیه
مطلب فوق با عنوان خدمات مالیاتی  و موارد مشمولیت بیمه و مالیات حقوق تقدیم حضورتان گردید.