خدمات مالیاتی و نکات مهم در خصوص نگهداری دفاتر قانونی

 خدمات مالیاتی و نکات مهم در خصوص نگهداری دفاتر قانونی
 ۱- در صورتی که ثبت اسناد و مدارک مربوط به تاریخ قبل از دریافت و پلمب دفاتر باشد آیا دولتی و خصوصی بودن شرکت تفاوت در شکل رسیدگی مالیاتی ایجاد خواهد کرد ؟
خیر دولتی و خصوصی بودن شرکت در این مورد تفاوتی در نحوه رسیدگی مالیاتی ایجاد نخواهد نمود وکلیه ثبت ها  در دفاتر قانونی  باید بعد از پلمب دفاتر صورت گیرد و از این بابت تفاوتی بین شرکتهای دولتی و خصوصی وجود ندارد. در صورتی که عملیاتی در دفاترقانونی به تاریخ ماقبل از پلمب ثبت شده باشد مشمول مقررات تاخیر ثبت و پلمب  دفاتر مالی خواهد شد ولی رسیدگی مالیاتی انجام خواهد شد .
۲- آیا در صورتی که اشتباه و یا کتمال مالیاتی در یک سال مالی در زمان رسیدگی کشف نگردد
 و پس از آن مشخصی گردد ، براساس قوانین مالیاتی  چگونه خواهد شد ؟طبق تبصره ماده ۱۱ و بند ۱۰ ماده ۲۰ آئین نامه تنظیم دفاتر (تبصره ۲ ماده ۹۵) موجب رد دفاتر است ولی با استاندارد حسابداری و اصلاح اشتباهات مغایر است.
۳- در صورتی‌ که تراز افتتاحیه ( اختتامیه سال قبل ) از لحاظ ارقام و اعداد دارای اشکال باشد ، آیا با ثبت تعدیلات ، دفاترقبول میگردد ؟
خیر  دفاتر رد می شود .
۴- آیا تعداد زیاد و خارج از عرف و قاعده خط خودگی و عدم خوانا بودن موجب رد دفاتر میگردد؟
اگر این موضوع به صورت بسیار بد و خارج از عرف باشد احتمالش وجود دارد ولیکن حق اعتراض در مقاطع صدور برگه تشخیص و بعد از آن در دیوان عدالت اداری برای شرکت و موسسه کماکان وجود دارد و قطعاً این موضوع در مسیر این اعتراضات توسط کارشناسان متفاوت رسیدگی و مورد بازبینی قرار میگیرد و در نهایت با توجه به قوانین مالیاتی جدید دفاتر با وضعیت موجود و تا حدامکان  احتمالاً مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت ، شایان ذکر است که در مورد دفاتر روزنامه و کل در سایر مقالات این سایت مکرر مطلب وجود دارد که در صورت وجود سئوالات دیگری در این خصوص مراجعه خوانندگان محترم به آن مطالب توصیه میگردد.
مقاله فوق با عنوان خدمات مالیاتی و نکات مهم در خصوص نگهداری دفاتر قانونی تقدیم حضورتان گردید.