شرایط قطعی شدن برگ تشخیص مالیاتی

شرایط قطعی شدن برگ تشخیص مالیاتی
 قطعی شدن برگه تشخیص مالیاتی به یکی از ۱۱ صورت ذیل امکان پذیر است :
۱- پرداخت وجه برگه تشخیص توسط مودی که می تواند ایشان بلافاصله از ممیز خدماتی  در واحد مالیاتی تقاضای صدور برگه قطعی نماید (البته اگر در سنوات بعد واحد مالیاتی مربوطه موردی را کشف نماید که در آن سال مالی بوده و مالیات آن پرداخت نشده ممیز مربوطه می تواند مجدداً بابت آن مورد برگه تشخیص جداگانه ای به همراه جرائم عدم پرداخت صادر نماید).
۲- نگارش لایحه ای خطاب به واحد مالیاتی مبنی بر پذیرش برگه تشخیص صادره
۳- عدم درخواست اعتراض مودی در زمان مهلت اعتراض یعنی ۳۰ روز پس از ابلاغ برگه تشخیص
 ۴- پذیرش ایراد وارده مودی نسبت به برگه تشخیص توسط ممیز با اختیار قانونی ( موضوع ماده ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم ) که البته باید با هماهنگی ریاست واحد مالیاتی باشد .
  ۵- عدم حضور مودی در جلسه هیات حل اختلاف که پس از تعیین وقت در پاسخ به اعتراض مودی تشکیل گردیده است .
۶- عدم تسلیم اعتراض مودی نسبت به رای صادره هیات حل اختلاف بدوی پس از بیست روز از زمان ابلاغ آن .
۷- پرداخت مالیات مشخص شدن توسط هیات بدوی
۹- بر اساس رای صادر شده هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر
 ۱۰- صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی هم عرض (ماده ۲۵۷ ق.م.م)
 ۱۱صدور رأی هیأت سه نفری (موضوع ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م)
توضیحات : به مودیان توصیه میگردد که تمام تلاش خود در جهت ارائه مدارک مثبته  قبل از صدور برگه تشخیص مبذول نمایند چرا که قطعاً پس از انجام بررسیهای تکمیلی توسط کارشناسان ادارات مالیاتی و صدور رای این پروسه بسیار زمان بر بوده  و در این حین تعلق جرائم متوقف نمی گردد لذا در صورت عدم موفقیت در پرونده که ممکن است بیش از یکسال به طول بیانجامد با جرائم زیادی از این ناحیه روبرو خواهند شد .
مقاله فوق از سلسله مقالات خدمات مالیاتی این سایت با عنوان شرایط قطعی شدن برگ تشخیص مالیاتی تقدیم حضورتان گردید.