مقالات مالیاتی

همکاران این مجموعه منابع معتبری در خصوص موضوعات تحقیقاتی با عناوین ذیل آماده نموده اند که خرسند خواهند شد که این منابع بتواند قدمی هرچند کوچک در راه  توسعه نظام مالیاتی ایران بردارد .

۱- روشهای تطبیق نظام  مالیاتی همگام با شیوه های جدید کتمان مالیاتی

۲- راهکارهای اجرائی افزایش تمکین مالیاتی

۳- مالیات و تجارت الکترونیک

۴- مالیات و مشاغل و بنگاههای اقتصادی تلگرامی و اینستاگرامی

۵- مالیات و نظام اطلاعات اقتصادی